Onsdag 29. mars 2017 inviterer kommunen til cafedialog der du kan fortelle hva som er viktig for deg når vi nå skal revidere kommuneplanen og utvikle nye mål og strategier for fremtiden, samt utarbeide tiltak for å redusere vårt utgiftsnivå med 3,7 % dvs. kr 34,5 mill med helårseffekt i 2019.

Merk at møtet er flyttet fra torsdag 16. mars til onsdag 29. mars.

Program

 • 19:30 - 19:45 En god kommune for alle v/ordfører Odd Stangeland
 • 19:45 - 20:15 Felles innledning  v/ folkehelsekoordinator Hans Olav Østebrøt
 • 20:15 - 21: 45 Dialog rundt bordene om hva skal til for å skape en god kommune for alle, når vi har knappe ressurser
 • 21:45 - 22:00 Veien videre ved rådmann Gro Anita Trøan

Hvorfor cafedialog?

 • Vi ønsker å skape en arena for dialog mellom innbyggere, næringsliv, lag og foreninger, politikere, fagpersoner og andre samarbeidspartnere.
 • Vi tror at de beste løsningene skaper vi sammen
 • Vi ønsker flest mulig innspill og perspektiver, for å få frem realistiske løsninger på våre utfordringer
 • Målet er at løsningene er såpass fleksible at vi tilpasser oss endringer i samfunnet på en god måte
 • Hovedtemaet for dialogen denne gangen er: hva skal til for å skape en god kommune for alle, når vi har knappe ressurser
 • Bakgrunnen for at vi ønsker innspill:
  • Vi skal revidere kommuneplanen og utvikle nye mål og strategier for fremtiden.
  • Vi skal utarbeide tiltak for å redusere vårt utgiftsnivå med 3,7 % dvs. kr 34,5 mill med helårseffekt i 2019.

Sammen skaper vi en god kommune for alle!

Hva en cafedialog?

Cafedialog er en metode der alle deltakerne blir invitert til å komme med innspill på ulike tema. Etter noen felles innledninger blir deltakerne delt inn i grupper på 5-7 personer som skal innom de ulike temaene /bordene. Det blir Ca. 10-15 min pr. bord.

Våre temaer kobles til vår hovedutfordringer

 • Helhet: hvordan skape en god kommune for alle? «Et vekstkraftig samfunn»
 • Inkluderende kommune: hva skal til for å sikre inkludering på ulike arenaer og i ulike livsfaser?
 • Sunn kommune: hva skal til for å sikre sunne valg i hverdagen på ulike arenaer og i ulike livsfaser?
 • Næringsvennlig kommune: hva skal til for å sikre vekst i eksisterende næringsliv og få frem nye næringer?

Dette er de ulike bordene  med problemstillingene som vil bli tatt opp som utgangspunkt:

 • Bord 1: Hvordan kan vi sammen skape gode oppvekstsvilkår for barn og unge?
 • Bord 2: Hvordan kan vi sammen skape en inkluderende og sunn grunnskole der alle elevene opplever mestring hver dag?
 • Bord 3: Hvordan legge forholdene til rette for at flere kan bo lengst mulig hjemme?
 • Bord 4: Hvordan sikrer vi nødvendig helse og omsorgtjenester i fremtiden?
 • Bord 5: Hva skal til for at alle kan ta i bruk flere selvbetjeningsløsninger på nett?
 • Bord 6: Aktivitet på Helleland– hvordan få et attraktivt og levende Helleland for alle?
 • Bord 7: Hva betyr det å være en næringsvennlig kommune innenfor for eksempel landbruket?
 • Bord 8: Aktivitet i Egersund sentrum - hvordan få et attraktivt og levende sentrum for alle?