Idrettshallen på Slettebø og Egersundshallen er helsefremmende og sosiale møtesteder for byens innbyggere.

Med jevne mellomrom forekommer det hærverk og tilgrising i idrettsbyggene, og den siste tiden har dessverre omfanget og hyppigheten av slike tilfeller vært helt uakseptable. Hærverk er både kostnads- og ressurskrevende, og i ytterste konsekvens kan dette påvirke kommunens tilbud til innbyggerne.

Som en forebyggende løsning på dette problemet, skal det nå installeres kameraovervåking i idrettshallen på Slettebø, og etter hvert også i Egersundshallen. Med dette tiltaket håper vi å sette en stopper for hærverk og ødeleggelser, slik at vår praksis med åpne anlegg for byens innbyggere kan fortsette som før.

Vi ber om at alle brukere av idrettsanleggene deltar i en felles dugnad, der vi påser at anleggene og brukeres/publikums formål er forenelige.