Det var to klager Fylkesmannen hadde til vurdering. «Klage på kommunestyrets vedtak om oppføring av ny gangbro til erstatning for bro som ble tatt i flom» og «Klage på kommunens tillatelse til oppføring av sikringsmurer i området rundt Spinnerigaten 15». Naboene i Nyeveien har fått delvis medhold i saken om sikringsmurene. Les avgjørelsene fra fylkesmannen her

Klage på vedtak om ny bru

Svaret fra fylkesmannen: Området hvor det er søkt om oppføring av ny bro ligger innenfor reguleringsplan for Deler av Egersund sentrum, vedtatt av kommunestyret 18.2.1991. Arealet er regulert til spesialområde i kombinasjon med gågate/gangvei.

Klageavgjørelse-bro.jpg

Det synes å være enighet om at det er ønskelig med en ny bro til erstatning for broen som ble tatt av flommen i 2015. Broen er tegnet inn i planen og Fylkesmannen legger til grunn at tiltaket er i samsvar med plan.

I klagen er det i hovedsak anført at broen vil bli for høy og at dette vil føre til innsyn på klagers eiendom. Fylkesmannen vil bemerke at den nye broens høyde er fastsatt på bakgrunn av faglige anbefalinger og kommunestyrets prinsippvedtak om at tiltakene skal sikre mot 200-års flom. Det er således tungtveiende samfunnsmessige hensyn som taler for broen heves til omsøkt høyde. Det forhold at broens høyde vil føre til innsyn på naboeiendommene kan i denne sammenheng ikke tillegge avgjørende vekt. Det er i denne sammenheng også lagt vekt på at kommunen har vedtak at arbeidet med broen ikke vil bli gjenopptatt før avbøtende tiltak er avklart.

Når det gjelder utforming, kan Fylkesmannen ikke se at det foreligger nærliggende alternativer ettersom broen må prosjekteres slik at den får tilstrekkelig kapasitet ved flom og valgte utforming synes å være best egnet i så henseende.

Visuelle hensyn synes også å være ivaretatt i tilstrekkelig grad. Visuelle kvaliteter hører inn under kommunens frie skjønn og hensynet til det kommunale selvstyre må vektlegges. Det vises også til at det fremgår av vedtaket at byantikvaren ikke har hatt merknader til broens utforming. Vi kan ikke se at klagen kan føre frem eller at det er forhold i saken som ellers taler for å underkjenne kommunens vedtak.

Klage på vedtak om tillatelse til oppføring av ny mur mv.

Svaret fra Fylkesmannen: Området hvor det er søkt om oppføring av mur er i reguleringsplan for Bøckmannsbakken, vedtatt av kommunestyre 25.11.1996 regulert til friområde, park/turveg. Tiltakene erstatter/utbedrer i hovedsak eksisterende bebyggelse og synes å være i samsvar med plan. Det synes ikke å være bestridt at tiltakene er i samsvar med plan.

Klageavgjørelse-mur.jpg

Når det for det første gjelder krav i klagen om tegning av spesialforsikring, kan Fylkesmannen ikke se at det er grunnlag for et slikt krav. Etter praksis kan det imidlertid ikke utelukkes at kommunen kan bli erstatningsansvarlig dersom eiendom utsettes for fare eller vesentlig ulempe som følge av en gitt tillatelse. Hele teksten fra Fylkesmannen kan leses i dokumentet under

Relaterte dokumenter