Klagefristen for eiendomsskatt er dermed 15. mai 2020.

For eiendommer der kommunen har foretatt taksering, kan det være at eier mener det er feil eller mangler ved takseringen. For å kunne få vurdert taksten på nytt, er det viktig at eierne sender inn en klage til kommune. Dette gjelder ikke for de boliger og fritidseiendommer der kommunen har fått taksten oversendt fra Skatteetaten.

På kommunens temaside om Eiendomsskatt og klageadgang finnes det mer informasjon om dette og hvordan det kan klages.
 

Fremdeles mulig å få utsettelse av utsendt faktura for kommunale avgifter

Kommunen har tidligere sendt ut faktura for kommunale avgifter og der betalingsfristen var 20. mars. Frem til denne datoen var det enkelt å digitalt søke om betalingsutsettelse, men etter fristen er det ikke lengre mulig å søke digitalt om betalingsutsettelse for de som fortsatt har ikke betalt de kommunale avgiftene. Det er imidlertid fortsatt mulig å be om dette gjennom en enkel anmodning om betalingsutsettelse til kommunens veiledningstorg, veiledningstorg@eigersund.kommune.no  

Vi vil fortsatt ikke belaste forsinkelsesrente ved utsettelse av betaling.

Neste betalingsfrist for kommunale avgifter, inkludert eiendomsskatt, vil være 20. juni. På denne fakturaen vil alle endringer bli korrigert. Vi legger til grunn at ny politisk sak om eiendomsskatt vil behandles og dermed lette skattetrykket før neste faktura sendes ut.

Formannskapets behandling av klagesak om eiendomsskatt

Formannskapet hadde planlagt et møte 2. april 2020 for å behandle en sak om eiendomsskatt, Endringer i promillesats for eiendommer i Eigersund kommune - for 2020. Formålet var å redusere skattetrykket i samsvar med vedtatt budsjett gjennom reduserte promillesatser for 2020. Den krevende situasjonen for mange næringsdrivende er bakgrunnen for å behandle skattesatsen før klagebehandlingen på takstgrunnlagene er ferdigstilt.

Kommunen ble 31.3.2020 kjent med at kommunesektorens organisasjon KS hadde kommet med innspill til regjeringen der de ber om at kommunene får økt handlingsrom til å gi næringsdrivende lettelser i eiendomsskatten.  Dette som en følge av næringslivets utfordringer med Covid-19 viruset. De grepene som kan tas krever imidlertid unntak fra bestemmelser i eiendomsskatteloven for å fungere optimalt.

I skrivet ber KS derfor om at departementet midlertidige vedtar forskriftsbestemmelser på følgende områder:

  • Unntak fra eiendomsskattelovens regler om opptrapping av skattesatser
  • Adgang til å reservere lettelser i form av satsreduksjon til bare å gjelde næringseiendom,
  • Midlertidig utsettelse av utskrivingsfrister

I tillegg ber KS om departementets vurdering av kommunenes handlingsrom i eiendomsskatteloven. Hensikten er å best mulig kunne tilpasse lettelser til de eiendomsgruppene som nå er hardest rammet.

Forslagene fra KS vil kunne gi kommunen et betydelig økt handlingsrom i de vurderingene av eiendomsskatt som nå pågår. Etter innspill fra rådmannen, har ordføreren hatt en dialog med næringsforening og gruppelederne om å flytte formannskapsmøtet som var planlagt 2. april. Konklusjonen er å utsette formannskapsmøte til etter påske i påvente av regjeringens håndtering av innspillet fra KS.

I administrasjonens sak Endringer i promillesats for eiendommer i Eigersund kommune - for 2020 til formannskapsmøtet 2. april, ble det foreslått flere endringer. Forslagene var at den generelle skattesatsen senkes til 5,9 promille (ned fra 7 promille). For ubebygde tomter var det foreslått at skattesatsen senkes til 2 promille (ned fra 5 promille), og for boliger og fritidsboliger senkes den til 2,9 promille (ned fra 3 promille).

Temaside eiendomsskatt