Høringsfrist og kontakt

Høringsfristen er satt til 14.05.2017 og kommunen ber om at høringssvar sendes elektronisk til postmottak@eigersund.kommune.no eller i brev til Eigersund kommune, postboks 580, 4379 Egersund. Merk mail eller brev med «Høringssvar til forslag til forskrift om langtidsopphold i sykehjem m.m.». Du kan også bruke skjemaet nederst i artikkelen.

Bakgrunn

På bakgrunn av innkomne høringssvar vil det bli vurdert endringer i vedlagt forslag til forskrift. Høringssvarene vil bli oppsummert i et høringsdokument som vil følge saken som vedlegg i den politiske behandlingen av den kommunale forskriften.

Det vises til Stortingets behandling av Prop. 99 L (2915–2016) og vedtak av 17. juni 2016 om endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og helse- og omsorgstjenesteloven. Bestemmelsene omfatter rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester, kriterier og ventelister. Det vises til vedlegg der de nye bestemmelsene gjengis i fulltekst.

En av de nye bestemmelsene (khol. § 3-2 a annet ledd) pålegger landets kommuner å utforme egen forskrift med kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller såkalt «tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester». De kommunale forskriftene skal tre i kraft 1. juli 2017. Det er varslet at det også vil bli utarbeidet nasjonale kriterier, og at disse vil tre i kraft på et senere tidspunkt.

Arbeidet med utforming av lokal forskrift har vært utfordrende. Tekster er delvis utformet i samarbeid med flere kommuner på et arbeidsseminar i regi av Omsorgsjuss AS.

I arbeidet med utformingen av kommunal forskrift er det vurdert om forskriften også bør omfatte mer enn kriterier for tildeling av plass i sykehjem og tilsvarende bolig, da det er en forholdsvis liten andel av de som mottar helse- og omsorgstjenester som får dette i institusjon eller i et bo- og tjenestetilbud som ligner til forveksling på institusjon.

I forslaget til lokal forskrift er begrepet «kriterier» som er benyttet i lovteksten byttet ut med «vurderingsmomenter». Bakgrunnen for dette er at det bare i svært sjeldne tilfeller vil være mulig å peke på objektive kriterier som er avgjørende for om en person får opphold og tjenester i institusjon eller tilsvarende bolig eller om vedkommende kun får et tilbud om faglig forsvarlige helse- og omsorgstjenester i sitt opprinnelige hjem. Hva slags (bo- og) helse- og omsorgstjenestetilbud som blir gitt til den enkelte vil, som tidligere, bero på en faglig forsvarlig og skjønnsmessig helhetsvurdering av behovet for slikt tilbud (§ 6), på hva pasienten og brukeren selv ønsker (§ 7) og opplysninger innhentet under saksbehandlingen (§ 8).

De som har behov for et nytt bo- og tjenestetilbud i institusjon eller tilsvarende bolig umiddelbart, har rett til dette. De som vurderes til ikke å ha et øyeblikkelig behov for nytt botilbud, men som er best tjent med dette, vil også få det dersom kommunen har egnet, ledig botilbud. Dersom det ikke finnes egnet, ledig botilbud i kommunen, vil de som kan gis et godt tjenestetilbud i sitt opprinnelige hjem få vedtak om å bli satt på en liste over personer som venter på å få tildelt nytt botilbud. Ved ledighet vil den som på dette tidspunktet blir vurdert til å ha størst behov for botilbudet som har blitt ledig, få tilbud om det. Vi vurderer det som mer språklig presist å kalle denne lista for «vurderingsliste» («observasjonsliste»), siden det ikke er snakk om en «venteliste» i klassisk forstand. De som er satt på lista skal selvfølgelig ha vedtak om forsvarlige og behovsdekkende helse- og omsorgstjenester mens de venter på å få tildelt nytt botilbud, jf. § 10 siste setning.

Selv om lovgiver langt på vei likestiller institusjon med «tilsvarende bolig», er det rettslig sett stor forskjell på institusjon og bolig, blant annet hva angår klageordningene. Hvordan kommunen har tenkt å løse dette framgår i forslaget til § 12; klage på tildeling av tilsvarende bolig foreslås behandlet av kommunen, på samme måte som klage på tildeling av alle andre kommunale boliger.

Relaterte dokumenter

Tilbakemelding