Kommunal viltforvaltning omfatter blant annet

  • Behandle søknader om godkjenning av jaktvald på hjortevilt.
  • Tildele fellingsløyver for hjortevilt og bever, samt behandle saker om skader som er forårsaket av vilt.
  • Organisere offentlige viltettersøk i forbindelse med viltpåkjørsler, sykt og skadet vilt.
  • Arrangere jegerprøveeksamen. Obligatorisk jegerprøvekurs avholdes bl.a. av jeger- og fiskerforeninger.
  • Behandle søknad om fangstplasser for utsetting av slagfelle for rødrev og grevling.
  • Kartlegge viktige leveområder og yngle-/hekkeområder for vilt.
  • Rådgivning i saker som berører viltinteressene, samt belyse viltinteressene i arealsaker.

Ta gjerne kontakt dersom du har behov for råd og veiledning i spørsmål i saker om viltforvaltning.  Jakt på kommunale og statlige friluftslivseiendommer er satt bort til Eigersund jeger- og fiskerforening.

Informasjonsfolder om forvaltning av hjortevilt i Eigersund

Aktuelle skjema:

 Nyttige lenker