I forbindelse med behandlingen av budsjettet for 2017 har Kommunestyret i Eigersund kommune vedtatt følgende endringer på gebyr knyttet opp mot eiendom.

Husleie

Det har blitt vedtatt at rådmann får fullmakt til å justere husleiene (utleie) ved kommunale eiendommer til gjengs leie fortløpende.

Vann og Avløp

Gebyrregulativ ligger på nettsiden for avdelingen vann og avløp her.

Renovasjonsgebyr

Fra 01.01.2017 settes renovasjonsgebyret til:

a)  2.850 kroner for boliger.

b) 1.550 kroner for hytter/fritidsboliger.

c)  2.615 kroner for septiktanktømming (standard tank)

d) Alle beløp er oppgitt eksklusiv merverdiavgift.

e)  Dalane Miljøverk IKS fakturerer alle beløp for Eigersund kommune.

Eiendomsskatt

Det er endring i eiendomsskatt fra 1/1-2017. Kommunestyret har vedtatt å endre skattesatsen for bolig- og fritidseiendommer fra 2 til 4 promille. Vedtaket for eiendomsskatt 2017 er:

 1. Den generelle skattesatsen for de skattepliktige eiendommer settes til 7 promille.
 2. Med hjemmel i eiendomsskattelovens § 12 bokstav a settes skattesatsen for bolig- og fritidseiendommer til 4 promille (økt fra 2 promille i 2016).
 3. Det gis ikke bunnfradrag på bolig/fritidsbolig.

Vanngebyret

Fra 01.01.2017 settes gebyrene knyttet opp mot forbruk (målt forbruk etter måler eller areal samt abonnement) av vann ned med 60 % i forhold til 2016.

Avløpsgebyret

Fra 01.01.2017 settes gebyrene knyttet opp mot forbruk (målt forbruk etter måler eller areal samt abonnement) av avløp ned med 40 % i forhold til 2016.

Feiegebyret

I 2016 skulle feiegebyret økes med 29 kroner. Feiegebyret faktureres i 3. termin. Økningen ble ikke lagt inn – dvs. at feiegebyret ble fakturert med 29 kroner for lite I 2016. Feiing er et selvkostområde. Avviket ble oppdaget etter at faktura var sendt ut. Dette er et forhold som nå blir korrigert og fakturert i 1. termin 2017.

Forfallstidspunkt

For 2017 vil Eigersund kommune fakturere eiendomsskatt samt gebyr for vann og avløp 3 ganger (dvs. i tre terminer). For 2017 blir forfallsdatoene følgende:

 1. termin, for perioden   01.01 – 30.04, forfall 20.03.2017
 2. termin, for perioden 01.05 – 31.08, forfall 20.06.2017
 3. termin, for perioden 01.09 – 31.12, forfall 20.10.2017

Eiendomsskatt og vann- og avløpsgebyrer faktureres på alle terminer, mens oppgjør vannmålere kun skjer 1. termin. Feiegebyr for 2017 faktureres kun i 3. termin.

Hva gebyrene blir brukt til

Feier, vann- og avløpsområdet er selvkostområder. Dette betyr at det er brukerne – og inntekt fra brukerne - som dekker utgiftene ved tjenestene. Inntektene er hovedsakelig knyttet opp mot gebyr i forbindelse med bruk og tilknytningsgebyr.

Endring i kommunale gebyr for perioden 2005 - 2020

Tabellen nedenfor viser vi beregnede økninger innenfor kommunale avgifter.

Gebyr

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Avløp

-10 %

9 %

24 %

20 %

15 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0%

-40%

-20%

+10%

+10%

Vann

0 %

8 %

19 %

14,5 %

17 %

10 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0%

-60%

-60%

-60%

+10%

Feier

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

43 %

4 %

0 %

0 %

10 %

0 %

10%

0%

5%

5%

5%

Endring i årene 2017 - 2020 er i antatt reell endring – hvor utgangspunktet er 2016. Dvs. en har tatt hensyn til lønns og prisstigning. En viser til at tjenestene er selvfinansierende og endringene har kommet som følge av bla.:

 • Økte kvalitetsmessige krav.
 • Foretatte og kommende investeringer.
 • Endringer i markedsrenten.
 • Økte lønnskostnader (lønnsveksten – i form av nye stillinger og/eller generell lønnsøkning må dekkes innenfor sektoren).
 • I forbindelse med at selvkostberegningene ble endret (statlig forskrift) førte dette bla. til at beregningene skulle omfatte flere områder enn tidligere, i tillegg til at både finansieringsordningene og beregningene av finanskostnadene ble endret.
 • Når en tar igjen dagens etterslep innenfor investeringsprosjekt på vann- og avløpssektoren – samt har realisert foreslåtte investeringer – vil gebyrene øke.
 • Selvkostfond – som nå blir tilbakeført til brukerne iht. forskrift.

Kontakt

For å kunne bistå ved konkrete spørsmål er det viktig at en kontakter rett person, dette da ordningene er forskjellige. Ut fra det har vi følgende kontaktpersoner for de ulike ordningene:

 • Husleie: Kristin F. Hovland, 51 46 83 19, kristin.hovland@eigersund.kommune.no
 • Renovasjonsgebyr: DIM, 51 46 90 90, post@dim.no
 • Eiendomsskatt: Johnny Monsen, 51 46 83 17, johnny.monsen@eigersund.kommune.no
 • Vanngebyret: Linda Tønnessen, 51 46 83 22, linda.toennessen@eigersund.kommune.no
 • Avløpsgebyret: Linda Tønnessen, 51 46 83 22, linda.toennessen@eigersund.kommune.no