Kommunal- og moderniseringsdepartementet mener at planforslaget som er utarbeidet av Statens vegvesen er i tråd med fastsatt planprogram. Departementet gir derfor tilslutning til at planforslaget legges ut til høring og offentlig ettersyn.

Kommunedelplan for ny E39 Lyngdal vest – Ålgård planlegges som motorveg med fire felt og skiltet hastighet 110 km/t. Strekningen er 116,6 km langs dagens veg. I planarbeidet er det vurdert to korridorer i Agder og tre korridorer med varianter i Rogaland. Basert på utredning av kostnader, trafikantnytte, miljø‐ og naturkonsekvenser, lokale og regionale virkninger og samfunnssikkerhet, gir Statens vegvesen sin anbefaling av korridorer for videre reguleringsplanlegging.

Anbefalte korridorer vil gi en trafikksikker, rask og framtidsrettet stamveg mellom Kristiansand og Stavanger, og gir et godt grunnlag for utvikling av bo‐ og arbeidsmarkeder og næringsutvikling i vegens influensområde. Anbefalt korridor er rangert som best for både prissatte og ikke‐prissatte konsekvenser. Anbefalt korridor er 92 km. I forhold til dagens veg gir det 24,6 km redusert kjørelengde og 47 min redusert reisetid. En anbefaling av R2 foran R1 i Rogaland, forutsetter at de lokale virkningene for Eigersundsområdet vurderes som viktigere enn en forskjell mellom korridorene på ca. 1,6 mrd. i netto nytte. Statens vegvesen ønsker å få belyst gjennom høringen om de lokale virkingene for Egersundsområdet kan forsvare at R2 rangeres foran R1. Andre utredede korridorer og varianter frarådes.

Relaterte lenker

Kommunedelplanen kan også studeres ved Veiledningskontoret samt på Landbrukssenteret på Helleland og hos Statens vegvesen i Stavanger og Kristiansand.

Høringsinnspill og frist

Skriftlige høringsinnspill sendes innen 10. januar 2020 til Statens vegvesen Region sør, Postboks 723, 4808 Arendal eller til firmapost-sor@vegvesen.no.

Merk oversendelsen med «Høring E39 Lyngdal vest–Ålgård»

Relaterte dokumenter