Eigersund kommune er i sluttfasen med å foreta beregninger av det kommunale tilskuddet til private barnehager i Eigersund kommune for 2011. Beregningene blir gjort med bakgrunn i ny forskrift for likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikke-kommunale barnehager med rundskriv.

Eigersund kommune har i svært mange år gitt ett økonomisk tilskudd til private barnehager – også før dette ble lovfestet. Fra og med 2004 har kommunene hatt en lovfestet plikt til å finansiere private barnehager.

Stortinget har med virkning fra 1. januar 2011 endret finansieringsordningen slik at kommunene nå har overtatt hele ansvaret for å gi offentlig tilskudd til barnehagene. Tidligere fikk kommunene et øremerket tilskudd som utelukkende skulle brukes til barnehagene i kommunen og staten ved fylkesmannen betalte også ut et eget tilskudd. 

Staten har nå overført disse tidligere øremerkede tilskudd til barnehagene i rammetilskuddet til kommunene fra 2011:

  • Ordinære driftstilskudd til barnehagene.

  • Skjønnsmidler til barnehagene.

  • Tilskudd til tiltak for barn med nedsatt funksjonsevne i barnehage.

 Statens barnehagetilskudd i rammetilskuddet til kommunene blir nå beregnet etter følgende kostnads- og fordelingsnøkkel:

  • Antall barn i kommunen mellom 3 og 5 år

  • Barn mellom 1 og 2 år uten kontantstøtte

  • Utdanningsnivået til innbyggerne i kommunen (høgskoleutdanning) 

Rammetilskuddet er den totale summen kroner den enkelte kommune får fra staten til å drive hele kommunens virksomhet.

 
Beregning av det kommunale tilskuddet.
Det å gi et kommunalt tilskudd til private oppgaver er både en lovpålagt oppgave og en viktig finansieringskilde for den enkelte private barnehage, og kommunen er derfor nøye med å følge de statlige retningslinjene for hvordan dette tilskuddet skal beregnes. I 2010 var det flere klagesaker til Fylkesmannen i Rogaland fra de private barnehagene på at hvordan kommunen foretok sine beregningene av barnehagetilskuddet, bla på hvordan kommunen beregnet utgiftene til de kommunale barnehagene som var et av beregningskriteriene. Fylkesmannen konkluderte da med at kommunens beregninger ikke var feil.

For beregning av driftstilskuddet for 2011 har Eigersund kommune beregnet tilskuddet ut i fra budsjetterte driftskostnader per heltidsplass i tilsvarende kommunale barnehager. Eigersund kommune har som forskriften legger opp til gitt ett påslag for administrasjonskostnader på fire prosent av tilskuddet.

Det kommunale tilskuddet for 2011 omfatter driftstilskudd og kapitaltilskudd (til dekning av utgifter i forbindelse med bygg – for eksempel lån).

Når det gjelder kapitaltilskuddet har Eigersund kommune gitt tilskudd ut i fra nasjonale gjennomsnittssatser for kapitalkostnader per heltidsplass – fastsatt av Kunnskapsdepartementet.  

Kommunen er nå i sluttfasen på å beregne hvor mye tilskudd den enkelte barnehage skal få og vil i løpet av torsdag 31.03.2011 sende ut vedtak om dette til den enkelte barnehage.

Som ved tidligere år, bruker kommunen en statlig beregningsmodell for å regne ut hvor mye tilskudd den enkelte barnehage skal ha.

Det er flere forhold som i år vil påvirke hvordan det kommunale barnehagetilskuddet skal beregnes og dermed hvor mye den enkelte barnehage vil få i tilskudd. På grunn av de nye statlige føringene, er denne beregningsmodellen ny for barnehageåret 2011. I denne modellen har nå staten imøtekommet barnehagenes ønske om at tilskuddet skal beregnes pr. barn i barnehagene. Kommunens utgifter til egne barnehager er som i år som tidligere år et av de kriteriene som legges til grunn for beregningene i modellen. Det er her verdt å merke seg at kommunen arbeider med driftsreduksjoner på ulike felt og det er foretatt reduksjoner innenfor flere områder.

Det kan nevnes at i tillegg til det kommunale tilskuddet vil også barnehagene motta foreldrebetaling og for eksempel betaling for mat etc.

For 2011 har Eigersund kommune beregnet at det totalt sett skal utbetales et kommunalt tilskudd på totalt 53.313.000 kroner – fordelt til 10 private barnehager.

På bakgrunn av ønske fra barnehagene har kommunen lagt vekt på å få ferdig tilskuddet så tidlig som mulig og har også tidligere i år foretatt en foreløpig utbetaling til alle de private barnehagene.


Etterberegning for regnskapsåret 2011.

Det vil bli foretatt en etterberegning på det kommunale tilskuddet etter at regnskapet for 2011 er sluttført.

Er det differanse mellom budsjettmessig og regnskapsmessige utgifter knyttet opp mot kommunale barnehager vil det bli foretatt en ny beregning av det kommunale tilskuddet. De private barnehagene vil dermed enten får utbetalt ekstra tilskudd for 2011 – eller må tilbakebetale. Dette etter ny forskrift innenfor dette området.