Kommunestyret i Eigersund har i sitt møte 18. juni 2018 godkjent avtaler med kommunens ti private barnehager om etterbetaling av tilskudd. Avtalen innebærer at barnehagene til sammen vil få etterbetalt tilskudd på rett i underkant av 18,7 millioner kroner. 

Bakgrunnen er feil ved tilskuddsberegningene for årene 2013 og 2015, noe som resulterte i at tilskuddene til barnehagene for disse årene ble for lave. 

Det er viktig å presisere at dette handler om en etterbetaling basert på regelverket og ikke er tale om noe ekstra tilskudd til barnehagene.

Etter en lang forhistorie ba kommunen i 2016 Rogaland Revisjon om å gjennomføre en forvaltningsrevisjon av barnehagetilbudet i Eigersund. I rapporten ble kommunen anbefalt å styrke internkontrollen med tilskuddsberegningene og kommunen satt inn ulike tiltak for å følge opp revisjonens anbefaling. 

I etterkant av revisjonsrapporten tok kommunen initiativ til en dialog med de berørte private barnehagene for å oppnå enighet om tilskudd i tidligere år. Det har fra begge sider vært et krevende og meget omfattende arbeid, et arbeid som nå har ført til en enighet i saken. 

Kommunens utgangspunkt har vært å finne frem til en løsning ut i fra at "rett skal være rett" og ikke minst at om kommunen har gjort en feil, skal den rettes opp. I tillegg har det vært prinsipielt viktig for kommunen at alle kommunens private barnehager i utgangspunktet skulle behandles likt i spørsmålet om tilleggstilskudd. 

Eigersund kommune mener den løsning som kommunestyret nå har godkjent, på en god måte ivaretar disse hensynene. 

Kommunen vil takke alle berørte barnehager og deres representanter for deres konstruktive bidrag i prosessen. 

Eigersund kommune ser nå frem til å fortsette det gode samarbeidet vi har hatt med de private barnehagene hele tiden på tross av uenighet om tilskuddene. For det er ingen tvil om at de private barnehagene er både viktige og sentrale samarbeidspartnere for kommunen i arbeidet med å sikre barn gode oppvekstsvilkår.