Røde Kors er en beredskapsorganisasjon og støtteaktør for norske myndigheter både i krigs- og fredstid - gjennom en sterk tilstedeværelse i store og små lokalsamfunn. De tilbyr alle landets kommuner en formalisert samarbeidsavtalen og det er denne kommunen og Egersund Røde Kors har signert i fellesskap. Avtalen stadfester det nære og gode samarbeidet kommunen over tid har hatt med Røde Kors.

Aktuelle oppgaver Egersund Røde Kors kan bistå Eigersund kommune med:

  • Evakueringer - personell / eiendom
  • Ambulansetjeneste/ førstehjelp
  • Transporttjeneste (bil - snøscooter - båt)
  • Deltakelse i leteaksjoner
  • Deltakelse i -- eller utførelse av omsorgs- og/eller forpleiningstjenester
  • Bygning - Røde Kors-huset, Maragropa 2 i Egersund, kan stilles til disposisjon ved behov. (Eks.: Samleplass, mottaksplass, KO ved eks. evakueringer eller krisesituasjoner)
  • Deltakelse i - eller gjennomføring av innsamlingsaksjoner

Det var ordføreren som på vegne av kommunen signerte avtalen sammen med Christian Fughseth som signerte på vegne av Egersund Røde Kors. Selve signeringen skjedde i forbindelse med et samarbeidsmøte kommunen hadde med politi og ambulansetjenesten, der også brannvesenet deltok.

Signering avtale møte.jpg

Her finner du mer informasjon om om Egersund Røde Kors og Røde Kors nasjonal beredskap
 

Samarbeidsavtaler med andre frivillige organisasjoner.
Kommunen har som intensjon å inngå flere slike formelle samarbeidsavtaler med ulike frivillige organisasjoner. Det som har vært en utfordring i denne sammenheng, er at prosessen har avdekket at kommunens forsikringsordning allikevel ikke har dekket frivillige i tjeneste for kommunen ved ulike beredskapshendelser, i motsetning til tidligere tilbakemeldinger til kommunen.

Inntill dette er brakt formelt i orden, har vi derfor vært nødt til å være tilbakeholdne med å bruke frivillige som ikke har vært dekket av egne forsikringsordninger, slik som f.eks Røde Kors har. Røde Kors, som er en del av den nasjonale beredskap, er for øvrig også dekket gjennom en egen forskrift om yrkesskapdeforsikring, men bare når politiet rekvirerer dem og ikke når kommunen ber om støtte direkte til Røde Kors.

I nærmeste fremtid vil kommunens forsikringsordning også dekke forsikring for frivillige som bidrar i beredskaphendelser for kommunen, og vi kan da gå videre med å se på muligheten for å inngå samarbeidsavtaler med andre organisasjoner.

Kommunen ser på den frivillige sektoren som helt avgjørerende for en vellykket håndtering av ullike krisehendelser og er derfor svært fornøyd med at denne problematikken i nærmeste fremtid er ryddet av veien.