Gjennom arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel skal kommunen vektlegge viktige utfordringer knyttet til samfunnsutvikling, og synliggjøre de strategiske valgene kommunen har. Spesielt viktig er dette for sentrale samfunnsforhold som generell vekst og utvikling i kommunen, bruk av areal, folkehelse, miljø, barn og unge, integrering, samferdsel og næringspolitikk.

For å lykkes med å nå hovedmålene og strategiene må hele kommunesamfunnet slutte opp om den samme retningen. Det er ikke bare kommunen som organisasjon og myndighet som skal bidra til dette. Også næringsliv, organisasjoner og den enkelte innbygger må engasjere seg. På denne måten sikrer en seg et bredt felles eierskap til kommunens visjon, mål og strategier. Kommuneplanen skal videre synliggjøre utfordringer, mål og strategier for kommunen som tjenesteleverandør og organisasjon.

Eigersund blir, i tillegg til å være regionsenter i Dalane regionen, mer og mer en del av en større region – Stavangerregionen. I arbeidet med kommuneplanen vil det derfor kunne settes fokus både på felles utviklingstrekk innen Stavangerregionen og det særegne for Eigersund. Eksempelvis vil arbeidsplasser, arbeidsledighet m.m. måtte belyses både fra et regionalt og lokalt perspektiv. Det kan tenkes ulike temaer eller temaområder som kommuneplanarbeidet skal ha størst konsentrasjon om. Temaene valgt under, er et forsøk på å angi noen få hovedtema for kommuneplanarbeidet.  Andre tema, eller andre tema i ulike kombinasjoner med temaene under, er selvsagt mulig. Endelig valg av hovedfokus i arbeidet med ny samfunnsdel vil bli gjort som en del av den videre planprosessen. I forbindelse med dette arbeidet er det en utfordring å få frem en samfunnsdel som angir den retningen en ønsker at kommunen skal utvikle seg i.  Utgangspunktet for revideringen er en erkjennelse av at Eigersund kommune i all hovedsak er en meget god kommune å arbeide i, bo i og vokse opp i!

I medhold av § 11-2 og 11-15 i plan- og bygningsloven, har Eigersund kommunestyre godkjent Kommuneplanens samfunnsdel 2015 - 2027 i møte 28.09.2015.

Relaterte dokumenter