Planprogram for revidering av kommuneplanen ble vedtatt av formannskapet i sak 070/10 den 21.06.2010. Siden dette er en revidering, har en lagt opp til en noe enklere planprosess jfr. den omfattende behandlingen en hadde i forbindelse med forrige behandling.

Arealspørsmål som ble avklart i gjeldende kommuneplan, og som ikke er gjennomførte og som fremdeles skal gjelde, vil ligge inne i planen uten at dette er kommentert, men vist som eksisterende arealbruk. I den grad det er utarbeidet nye reguleringsplaner der arealbruken ikke er i samsvar med kommuneplanen, er disse innarbeidet i kommuneplanen uten kommentarer og vist som eksisterende arealbruk. Det er en samlet oversikt over reguleringsplaner som fremdeles skal gjelde helt eller delvis og som følger kommuneplanen som vedlegg.

Behandling i kommuneplanutvalget

Forslag til kommuneplanens arealdel ble behandlet i sak 001/11 av Kommuneplanutvalget den 26.01.2011 og der det ble vedtatt å legge den ut til høring og offentlig ettersyn i tråd med vedtaket jfr §11-14 i PBL:

Kommuneplanens arealdel 2011-2022 med tilhørende dokumenter blir lagt ut til offentlig ettersyn som fremlagt med følgende endringer:

  1. Innspill 35: Området vises som ”plantesalg”. Søker må ha en fagkyndig uttale på trafikkforholdene.
  2. Innspill 55: Innspillet tas med i planen.
  3. Egersund Vindpark: Hele Egersund Vindpark legges inn i kommuneplanen som omsøkt, jf. vedtak i formannskapet 18.6.2008 i sak 92/08 jf. ”Planområde for Egersund Vindpark” (Vedlegg 1 (datert 29.10.2010) i søknad.
  4. Omlegging av E-39 forbi Helleland: Planlagt omlegging av E-39 forbi Helleland beholdes i planen.
  5. Jernbane – Dobbeltspor: Det legges inn trase for dobbeltspor for jernbanen fra Egersund til grensen til Hå kommune.
  6. Søknad om fradeling av boligtomt fra gnr. 20, bnr. 7 - Ester og Samuel Ørsland
  7. Søknad om fradeling av boligtomt fra gnr. 20, bnr. 7 – Ester og Samuel Ørsland legges inn som innspill i planen som spredt boligbygging jf. formannskapets vedtak 15.12.2010 i F-sak 140/10.
  8. Byggeområder der det ikke er igangsatt regulering i løpet av to perioder: Byggeområder som det ikke er igangsatt regulering av i løpet av to perioder vurderes tatt ut.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan og bygningslovens §11-14

Kort om formål og lovgrunnlag

Kommunene er i henhold til Plan- og bygningslovens § 20-1 pliktige til å utarbeide en kommuneplan. Kommuneplanen består av en samfunnsdel (tekstdelen) og en arealdel (plankart med bestemmelser og retningslinjer). Kommuneplanens arealdel skal være en overordnet plan som viser hva arealene i kommunen kan benyttes til. Arealdelen har rettsvirkning i den forstand at den enkelte grunneier ikke kan ta i bruk og/eller bebygge eller dele sin eiendom på annen måte enn den som er fastsatt i planen.

Arealdelen er rettslig bindende for alt arbeid og alle tiltak som omfattes av loven, dvs at grunneiere, rettighetshavere og offentlige myndigheter er juridisk bundet av planen.

Utlegging til offentlig ettersyn

Dokumentene i saken herunder kart, kopi av innspill m.m.er lagt ut på rådhuset 4 etg., plankontoret 2 etg. i Lerviksgården, Biblioteket på Amfi, Landbrukssenteret på Helleland, Eigerøy skole og Joker på Hellvik.Kart og saksdokumenter er også lagt ut på internett.

Du kan også skrive, ringe eller komme innom plankontoret i 2 etg. i Lerviksgården, spør etter Dag Kjetil Tonheim, på tlf. 51 46 80 00 eller mobil 95884976. Du kan og sende epost til; kommuneplan@eigersund.kommune.no

Høringsfrist

Innspill eller synspunkt sendes Eigersund kommune, plankontoret, postboks 580, 4379 Egersund innen 08. april 2011. En ber om at høringsfristen overholdes av hensyn til videre behandling i kommunestyret i juni 2011.

Relaterte dokumenter

Dokumenter og filer
Fil Størrelse
/images/icons/16x16/pdf.gif
2M  
/images/icons/16x16/pdf.gif
26M  
/images/icons/16x16/pdf.gif
7M  
/images/icons/16x16/pdf.gif
540Kb  
/images/icons/16x16/pdf.gif
576Kb  
/images/icons/16x16/pdf.gif
2M  
/images/icons/16x16/pdf.gif
2M  
/images/icons/16x16/pdf.gif
2M  
/images/icons/16x16/pdf.gif
2M  
/images/icons/16x16/pdf.gif
3M  
/images/icons/16x16/pdf.gif
3M  
/images/icons/16x16/pdf.gif
5M  
/images/icons/16x16/pdf.gif
267Kb  
/images/icons/16x16/pdf.gif
23Kb  
/images/icons/16x16/pdf.gif
681Kb  
/images/icons/16x16/pdf.gif
13M  
/images/icons/16x16/pdf.gif
8M  
/images/icons/16x16/pdf.gif
2M  
/images/icons/16x16/pdf.gif
15Kb  
/images/icons/16x16/pdf.gif
65Kb  
/images/icons/16x16/pdf.gif
468Kb  
/images/icons/16x16/pdf.gif
56Kb  
/images/icons/16x16/pdf.gif
2M  
/images/icons/16x16/pdf.gif
5M  
/images/icons/16x16/pdf.gif
9M  
/images/icons/16x16/pdf.gif
42Kb  
/images/icons/16x16/pdf.gif
4M  
/images/icons/16x16/pdf.gif
21M  
/images/icons/16x16/pdf.gif
58M  
/images/icons/16x16/pdf.gif
77M  
/images/icons/16x16/pdf.gif
22M  
/images/icons/16x16/pdf.gif
25M  
/images/icons/16x16/pdf.gif
21M  
/images/icons/16x16/pdf.gif
2M  
/images/icons/16x16/pdf.gif
6M  
/images/icons/16x16/pdf.gif
16M  
/images/icons/16x16/pdf.gif
13M  
/images/icons/16x16/pdf.gif
2M  
/images/icons/16x16/pdf.gif
20M  
/images/icons/16x16/pdf.gif
127Kb  
/images/icons/16x16/pdf.gif
11M  
/images/icons/16x16/pdf.gif
655Kb