Kommuneplanutvalget (KPU) vedtok i møte den 30.01.2019, sak 001/19, å legge forslag til kommuneplanens samfunns- og arealdel for Eigersund kommune ut til offentlig ettersyn og høring jfr. plan- og bygningslovens § 11-14.

Kommunene er grunnmuren i det norske demokratiet. Kommuneplanens skal ta stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for kommunesamfunnet og kommunen som organisasjon. 

Planen skal styrke kommunens evne og kapasitet til å mestre og tilpasse seg samfunnsutviklingen og nye krav og muligheter, gjennom målrettet innsats og videre utvikling innenfor kommunens virkeområder. Samfunnsdelen inneholder målbilder for hvordan vi ønsker at lokalsamfunnet vårt skal se ut i 2030, og tydelige veivalg og strategier for å komme seg dit.

Mangfold, folkehelse, innovasjon og samfunnssikkerhet er gjennomgående temaer i planen. Mål og strategier i kommuneplanens samfunnsdel er førende for alle sektorer i utviklingen av kommunen, herunder prioriteringer i økonomiplan og budsjett. Eigersund kommune har «sammen for alle» som sin visjon. I dette ligger også at ikke bare kommunen, men også næringslivet, de frivillige miljøene, familiene og den enkelte innbygger har et medansvar for vår felles fremtid – og for å følge opp målene og strategiene i kommuneplanen.

Samfunns og arealdel

Høringsforslag

Høringsforslaget består av følgende dokumenter

Digitalt plankart

.

Ettersending til høring - forslag om område for råstoffutvinning Øygrei, Helleland

«Rådmannen viser til at dette ligger i tilknytning til et større område med mineralressurser som er oppgitt å være av nasjonal og internasjonal verdi. Området har mineraler som magnetitt, Ilmenitt, vanadium, apatitt. Den samlede forekomsten er av NGU klassifisert av nasjonal interesse og det er i rapport utarbeidet av SRK karakterisert som en av de største mineralforekomstene av sitt slag i verden.

Norge Mining oppgir også ønske om å vise sidespor på jernbanen og i fremtiden se på muligheten for å benytte Egersund havn for  utskiping av mineraler og metaller. Tiltaket er av en slik størrelse at det utløser krav om konsekvensutredning.

Rådmannen vurderer at det i utgangspunktet vil være positivt å få etablert virksomhet som vil skape arbeidsplasser på Helleland og dermed bidra til å kunne øke befolkningen, men samtidig vil tiltaket ha store konsekvenser for det lokale miljøet. Dette må utredes og kartlegges i den videre prosessen.  Rådmannen anbefaler at området derfor vises som et område for fremtidig råstoffutvinning i høringsutkastet for å få alle sider av tiltaket vurdert.»

Høringsperiode

Høringsperioden er fra 9. februar til 22. mars 2019

Tilgjengelig i papirformat

Plandokumentene over er også tilgjengelige i papirformat på Plankontoret 2 etg. i Lerviksgården, Biblioteket på Amfi og Landbrukssenteret på Helleland.

Planen i sin helhet med alle rapporter, uttaler, KU/ROS, temakart m.m kan lastes ned på denne siden.

Kontakt

Dersom en har spørsmål eller lignende kan en kontakte plankontoret i 2 etg. i Lerviksgården, på telefon 51 46 80 00 eller mobil 958 84 976.

Merknader

Merknader til planen kan sendes til Eigersund kommune, plankontoret, postboks 580, 4379 Egersund eller post@eigersund.kommune.no innen 22. mars 2019 . Merk med «Høringsuttale kommuneplan». En ber om at høringsfristen overholdes av hensyn til videre behandling i kommunestyret i juni 2019.

Innspill

Lurer du på hvordan ditt innspill til planarbeidet er ivaretatt?

Kopi av innsendte innspill

Andre dokumenter

Andre dokumenter som ligger til grunn for planarbeidet.

Temakart