Saksdokumentene til kommuneplanutvalgets møte 28. september 2011 er nå lagt ut på nettet.  Møtet holdes i formannskapssalen i rådhuset med møtestart kl. 08:00.

Du finner saksdokumentene her.

 
MØTEINNKALL
 

Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tidspunkt:

 
Saksliste:

Sak nr.
Sakstittel
 
Avgjøres av kommunestyret:
006/11
Revidering av kommuneplan for Eigersund kommune 2011 - 2022 - ny behandling av 7 områder
 
Avgjøres av utvalget:
007/11
Godkjenning av protokoll fra kommuneplanutvalgets møte 23.5.2011.
008/11
Spørsmål/orienteringer i kommuneplanutvalgets møte 23.5.2011.

 
 
Terje Jørgensen jr. ordfører         Leif E Broch, utvaltssekretær
 
 
Administrative meldinger – Innkalling av varamedlemmer:
Vær oppmerksom på at den enkelte representant selv er ansvarlig for å følge med på eventuell inhabilitetsproblematikk i den enkelte sak. Den enkelte representant må selv kontrollere om det foreligger inhabilitet i noen saker og eventuelt varsle om dette til møtesekretæren. Dette uavhengig av om det har vært inhabilitet ved tidligere
behandlinger av saken(e).
 
- Eventuelle forfall meldes til sekretariatsleder Leif E Broch tlf. 908 81 568.
 eller til kommunens sentralbord 51 46 80 00.
 
- Følgende varamedlemmer innkalles, andre møter kun etter nærmere avtale:
- Thor Kristian Klepp (AP) for Inghild Vanglo (AP).
           
Møtet er åpent for publikum og holdes i formannskapssalen der det er installert teleslynge. Enkelte saker kan imidlertid, helt eller delvis, være unntatt offentlighet på grunn av lovbestemt taushetsplikt. Dette vil i så fall fremgå av sakslisten. Publikum som ønsker å
følge en sak må beregne å være tilstede fra møtets start, da saksrekkefølgen kan bli endret uten varsel.
 
Komplette saksdokumentene er utlagt i ekspedisjonen i Rådhusets 4 etasje, biblioteket
og på kommunens internettsider www.eigersund.kommune.no/politisk. Kopi av saksdokumentene kan fås ved henvendelse til Politisk sekretariat i rådhusets 4. etasje.I