Saksdokumentene til kommunestyrets møte 17. oktober 2011 er nå lagt ut på nettet.  Møtet holdes i Egersund Arena med møtesart kl. 18:45.

Du finner alle dokumentene her. Vær klar over at det er en noe stor fil som kan ta litt tid å laste ned.  Dette er avhengig av din nettforbindelse.

Saksliste:

Sak nr.

Sakstittel

069/11

Godkjenning av kommunestyrevalget 2011

070/11

Valg av ordfører for perioden 2011 - 2015

071/11

Valg av formannskap (F) for perioden 2011 - 2015

072/11

Valg av varaordfører for perioden 2011 - 2015

073/11

Valg av kontrollutvalg (KON) for perioden 2007 - 2011.

074/11

Valg av planteknisk utvalg (PU) for perioden 2011 - 2015.

075/11

Valg av havnestyret (H) - (Styre for Eigersund havnevesen FK) for perioden 2011 - 2015

076/11

Valg av administrasjonsutvalg (ADMU) for perioden 2011 - 2015

077/11

Valg av felles brukerutvalg (FBU) for valgperioden 2011 - 2015

078/11

Valg av kommuneplanutvalg (KPU) for perioden 2011 - 2015.

079/11

Valg av særskilt klagenemnd (SKL) for perioden 2011 - 2015

080/11

Valg av valgstyret og Samevalgstyret for perioden 2011-2015

081/11

Valg av takstnemnd for valgperioden 2011 - 2015

082/11

Valg av overtakstnemnd for valgperioden 2011 - 2015

083/11

Valg av overformynderiet for perioden 2011 - 2015

084/11

Valg av representanter til Dalanerådet for perioden 2011 - 2015

085/11

Valg av politisk representant til vannområdeutvalg og vannregionutvalg for Dalane for perioden 20111-2015

086/11

Valg av medlemmer til Dalane Friluftsråd for perioden 2011 - 2015.

087/11

Valg av medlemmer til representantskapet for Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS perioden 2011 - 2015

088/11

Valg av medlemmer til representantskapet i Rogaland Revisjon IKS for valgperioden 2011 - 2015

089/11

Valg av kommunenes Sentralforbund - fylkesmøter for valgperioden 2011 - 2015

090/11

Valg av medlem til styret for Dalane Folkemuseum for perioden 2011 - 2015.

091/11

Valg av representant til Stavanger-regionens Europakontor for perioden 2011 - 2015

092/11

Valg av medlemmer til  Dalane Energis IKS representantskap for perioden 2011 - 2015

093/11

Valg av medlemmer til representantskapet i Dalane Interkommunale Miljøverk IKS for perioden 2011 - 2015

094/11

Valg av medlem til bedriftsforsamling i Lyse Energi AS for perioden 2011 - 2015.

095/11

Valg av representant med vararepresentant til Lyse Energi AS - generalforsamling

096/11

Valg av medlem til styret for Kværnhuset Industri-Inkubator AS for perioden 2011 - 2015.

097/11

Valg av medlem til styret i Stiftelsen Felingsbua for valgperioden 2011 - 2015

098/11

Valg av medlem til styret for Vinterlandbruksskolen for perioden 2011 - 2015

099/11

Valg av medlem til Kirkelig Fellesråd for perioden 2011 - 2015.

100/11

Valg av kommunale medlemmer til Heimevernsnemnden i Eigersund kommune for perioden 2011 - 2015

101/11

Valg av oppnevningsrepresentant til oppnevningsutvalget for Konfliktrådet i Sør-Rogaland for perioden 2011 - 2015.

102/11

Valg av medlem i Næringsrådet i Rogaland for perioden 2011 - 2015

103/11

Søknad om permisjon fra politiske verv - Unn Therese Omdal (AP).

 

Terje Jørgensen jr.  ordfører               Leif E Broch   utvalgsekretær

 

Administrative meldinger – Innkalling av varamedlemmer:

 

Vær oppmerksom på at den enkelte representant selv er ansvarlig for å følge med på eventuell inhabilitetsproblematikk i den enkelte sak. Den enkelte representant må selv kontrollere om det foreligger inhabilitet i noen saker og eventuelt varsle om dette til møtesekretæren. Dette uavhengig av om det har

 vært inhabilitet ved tidligere behandlinger av saken(e).

 

- Eventuelle forfall meldes til Leif E Broch tlf. 908 81 568.

- Følgende varamedlemmer innkalles, andre møter kun etter nærmere avtale:

                - Bjørn Arild Omdal (KrF) for Morten Haug (KrF).

 

Merk:

Det vil bli fotografering av representantene fra kl. 1800-1845.

               

Møtet er åpent for publikum og holdes i Egersund Arena der det er installert teleslynge. Enkelte saker

kan imidlertid, helt eller delvis, være unntatt offentlighet på grunn av lovbestemt taushetsplikt. Dette vil i

så fall fremgå av sakslisten. Publikum som ønsker å følge en sak må beregne å være tilstede fra

 møtets start, da saksrekkefølgen kan bli endret uten varsel.

 

Komplette saksdokumentene er utlagt i ekspedisjonen i Rådhusets 4 etasje, biblioteket og på

 kommunens internettsider www.eigersund.kommune.no/politisk.  Kopi av saksdokumentene

 kan fås ved henvendelse til Politisk sekretariat i rådhusets 4. etasje.