Møtet går på dagtid med møtestart kl 0900, på Grand Hotell.

Du finner alle saksdokumentene her.

Saksliste

 • 038/19  Barn og unges kommunestyre 2019
 • 039/19  Valg av tomt til ny brannstasjon
 • 040/19  Godkjenning av møteprotokoll fra kommunestyrets møte 18.03.19
 • 041/19  Svømmehaller i Eigersund - renovering og driftskostnader
 • 042/19  Høringsuttale - regionplan for samordnet arealbruk og transport i Dalane 2019-2030
 • 043/19  Uttale om delfinansiering med bompenger på veistrekningen E39 Lyngdal - Ålgård
 • 044/19  Investering og drift nye Rundevoll barnehage
 • 045/19  Akuttberedskap barnevern - samarbeid med Bjerkreim kommune
 • 046/19  Revidering av ordensregler i grunnskolen
 • 047/19  Samarbeidsavtale interkommunale anlegg
 • 048/19  Videre planlegging av dobbeltspor på Jærbanen strekningen Sandnes - Nærbø
 • 049/19  Økonomirapport for perioden januar - april 2019 for Eigersund kommune
 • 050/19  Årsregnskap og årsberetning for Eigersund kommune i 2018
 • 051/19  Årsregnskap, årsberetning og årsmelding 2018 – Eigersund Næring og Havn KF
 • 052/19  Årsregnskap, noter og årsberetning 2018 - Eigersund Parkering KF
 • 053/19  Årsmelding "Muligheter i Eigersund" 2018
 • 054/19  Søknad om status - Typisk Turiststed
 • 055/19  Interpellasjon fra Ruth Evy Berglyd (SP) – trafikksikker kommune
 • 056/19  Interpellasjon fra Per Arne Sandvold (KrF) - innbyggermedvirkning og velforeininger
 • 057/19  Interpellasjon fra Øyvind Misje (V) - fornyelse i vernesonen
 • 058/19 Interpellasjon fra Tove Helen Løyning (AP) - Valgløftet 2019