Vær klar over at det er meget store filer som kan ta lang tid å laste ned.  Dette er avhengig av din nettforbindelse.

Saksdokumentene til formannskapets møte 3. oktober 2011 er nå lagt ut på nettet .  Møtet holdes i Egersund Arene med møtestart kl. 17:30.

Du finner dokumentene del 1 sak 42-55 her, okumentenes del 2 sak 56-68 her.  Være klar over at det er meget store filer som kan ta lang tid å laste ned.  Dette er avhengig av din nettforbindelse.

 
ORIENTERINGER
Etter møtestart vil det bli holdt følgende presentasjoner/orienteringer.
 
-          Kl. 1730 – 1800 - Gjennomgang av revisjonsrapporten Dalane
       Energi v/ Rogaland Revisjon
 

Saksliste:

Sak nr.
Sakstittel
042/11
Godkjenning av protokoll fra kommunestyrets møte 6. juni 2011.
043/11
Boligområde Rundevoll - Hestnes - realisering av mulig utbygging
044/11
Revidering av kommuneplan for Eigersund kommune 2011 - 2022 - ny behandling av 7 områder
045/11
Økonomirapport januar - juli 2011
046/11
Egersund Misjonsforening - søknad om bankgaranti lån
047/11
Selskapskontroll - Dalane energi IKS
048/11
Sluttrapport og byggeregnskap for tre byggeprosjekt for Eigersund kommune
049/11
Forslag til prosjektmandat for selskapskontroll av Rogaland Revisjon IKS
050/11
Reguleringsplan for del av Havsøy - Nyeveien, Dalaneveien, Havsøyveien og Kalhammerveien 2. gangsbehandling
051/11
Reguleringsplan for Slettebø, Bakkebø-området. 2. gangs behandling.
052/11
Reguleringsendring gnr. 7 bnr. 65 m.fl. Leidland - boliger, vei og småbåthavn - 2. gangsbehandling
053/11
Reguleringsendring boligbebyggelse gnr. 46 bnr. 37 - Hafsøyveien 84 - 2. gangsbehandling
054/11
055/11
Reguleringsplan Slettebø, ny transformator gnr. 45 bnr. 2 - Dalane energi - 2. gangsbehandling
056/11
Reguleringsendring gnr. 7 bnr. 20 og 27 - våningshus og driftsbygning, Leidland - 2. gangsbehandling
057/11
Skjenkebevilling - Hauen AS, Storgaten 20
058/11
Barnevernsamarbeid i Dalane
059/11
Eigersund kommunes tiltaksplan mot mobbing - ny behandling
060/11
Egersund Havn KF - Oppfølging av evaluering politisk struktur 2007 - 2011.
061/11
062/11
Invitasjon til fornyet partnerskap - Stavanger-regionens Europakontor 2012-2016.
063/11
Endring av eierandel i IKA Rogaland - ny selskapsavtale
064/11
Jernhagen barnehage - søknad om kommunal garanti for lån - Vedtak fattet etter KL § 13.
065/11
Utbyggingsavtale gnr. 7 bnr. 96 - Knarrveien - Vedtak i formannskapet etter kl. § 13.
066/11
Endringer knyttet opp mot eiendommer - Vedtak i formannskapet etter kl. § 13.
067/11
Økonomirapport januar - mai 2011 - Vedtak fattet etter § 13.
068/11
Referatsaker til kommunestyrets møte 3.10.2011.

 
 
Terje Jørgensen jr.,  Ordfører            Leif E Broch Utvalgssekretær
 
 
Administrative meldinger – Innkalling av varamedlemmer:
Vær oppmerksom på at den enkelte representant selv er ansvarlig for å følge med
på eventuell inhabilitetsproblematikk i den enkelte sak. Den enkelte representant må
selv kontrollere om det foreligger inhabilitet i noen saker og eventuelt varsle om
dette til møtesekretæren. Dette uavhengig av om det har vært inhabilitet ved tidligere behandlinger av saken(e).
 
- Eventuelle forfall meldes til Leif E Broch tlf. 908 81 568.
 
Følgende varamedlemmer innkalles, andre møter kun etter nærmere avtale:
-          Odd Stangeland (AP) for Bitten Fugelsnes (AP).
-          Elisabeth Solbakken (AP) for Bjørn Reidar Berentsen (AP).
-          Åshild Bakken (AP) for Sissel Voilås (AP).
-          Tom Harry Albertsen (FrP) for Kjell Fredriksen (FrP)
-          Terje Svanes (FrP) for Roald Eie (FrP).
-          Solveig Drage (SV) for Per Einar Lædre (SV).
 
Merk:
Følgende vil bli ettersendt:
 
·         Saksforelegg:
o        Sak 61/11 - Justering av reglement - Arbeidsvilkår for folkevalgte i
Eigersund kommune.
o        Sak 62/11 - Invitasjon til fornyet partnerskap - Stavanger-regionens Europakontor 2012-2016.
 
·         Ettersending av vedtak:
o        Formannskapets vedtak i sak 46 - Egersund Misjonsforening - søknad om bankgaranti lån.
o        Formannskapets vedtak i sak 58 - Barnevernsamarbeid i Dalane.
o        Kommuneplanutvalgets vedtak i sak 44 - Revidering av kommuneplan for Eigersund kommune 2011 - 2022 - ny behandling av 7 områder.
o        Havnestyrets vedtak i sak 60 - Justering av reglement - Arbeidsvilkår for folkevalgte i Eigersund kommune.
o        Havnestyrets høringsuttalelse i sak 54 - Reguleringsendring Nysundhalsen - seilsportsenter, brygge/kaianlegg, småbåthavn, grøntområde m.m - 2. gangsbehandling.
 

Partienes gruppemøter
Parti
Sted
Dag
Dato
Tid kl.
AP
Arbeidernes Hus
Torsdag
29. sept
19:30
FRP
Formannskapssal, rådhuset
Mandag
26. sept
18:00
H
Formannskapssal, rådhuset
Tirsdag
27. sept
19:00
KRF
Formannskapssal, rådhuset
Onsdag
28. sept
19:00
SP
Kontor/grupperom, rådhuset (4.etg.)
Onsdag
28. sept
19:30
SV
Kontor/grupperom, rådhuset (4.etg.)
Torsdag
29. sept
18:30
V
Dalane Videregående (Merk sted)
Torsdag
29. sept
20:00

 
Møtet er åpent for publikum og holdes i formannskapssalen der det er installert teleslynge. Enkelte saker kan imidlertid, helt eller delvis, være unntatt offentlighet på grunn av lovbestemt taushetsplikt. Dette vil i så fall fremgå av sakslisten. Publikum som ønsker å  følge en sak må beregne å være tilstede fra møtets start, da saksrekkefølgen kan bli  endret uten varsel.
 
Komplette saksdokumentene er utlagt i ekspedisjonen i Rådhusets 4 etasje, biblioteket  og på kommunens internettsider www.eigersund.kommune.no/politisk. Kopi av saksdokumentene kan fås ved henvendelse til Politisk sekretariat i rådhusets 4.