Ordningen skal avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter, og også fungere som en ventilordning for å kompensere bedrifter som har falt helt eller delvis utenfor generelle kompensasjonsordninger. Det gjelder særlig støtte som kompenserer lokale virksomheters kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstengning, støtte ti lvirksomheter innenfor reiselivs-, arrangements- og serveringsnæringene, og andre virksomheter som av ulike grunner faller utenfor generelle kompensasjonsordninger.

Vedlegg til søknad

Ved tildeling av økonomisk støtte til bedrifter skal følgende forhold belyses og legges ved som vedlegg i søknaden:

 1. Redegjørelse for hvordan bedriften er blitt påvirket av Covid-19 pandemien. Forklare hvilke økonomiske konsekvenser smitteverntiltak og/eller nedgang i omsetning har hatt på bedriften.
 2. Redegjørelse for hvordan bedriften er blitt rammet av lokal og/eller nasjonal skjenkestopp (svar dersom aktuelt for din bedrift).
 3. Innsendelse av årsregnskap for 2019 og 2020. Regnskapsrapport fra 1.kvartal 2021 kan sendes inn om ønskelig.
 4. Dersom bedriften består av avdelinger som naturlig kunne vært organisert som egne virksomheter, vil det kunne søkes om å få økonomisk støtte til flere avdelinger. Dette må belyses i søknaden. (F.eks. vil et hotell med restaurant kunne vise til årsregnskap for hver av disse to avdelingene og dermed kunne motta støtte som om det var to virksomheter).
 5. Dersom bedriften er i oppstartsfase og ikke eksisterte i 2019 skal det redegjøres for budsjett og forventet inntjening (svar dersom aktuelt for din bedrift).

Støttens begrensninger

 • virksomheter med sterk lokal tilknytning/eierskap
 • virksomheter definert som «små bedrifter» i statsstøtteregelverket
 • virksomheter som ikke tar utbytte, med mindre det dreier seg om utbytte for å betale skatter og avgifter eller lønn til eier(e).

Beløp som tildeles den enkelte bedrift er kategorisert slik, gitt at kriterier er oppfylt og i henhold til prioriteringer:

 • Omsetning inntil kroner 5 millioner gis støtte på kroner 50 000
 • Omsetning over 5 millioner og inntil 20 millioner gis støtte på kroner 100 000
 • Omsetning på over 20 millioner gis støtte på kroner 150 000

Disse beløpene er et utgangspunkt og det vil bli brukt skjønn hvor beløpene kan avvike. Bedrifter som er påvirket av skjenkestopp vil få en ekstra kompensasjon.

Dersom totalt tildelingsbeløp overskrider disponibelt beløp på kroner 1 736 000 kan kategoriene bli justert.

Offentlig støtte

Den økonomiske støtten er å anse som offentlig støtte og faller inn under regelverket for offentlig støtte.

Søknad

Søknad registreres på Regionalforvaltning.no innen 10. mai 2021. Har du spørsmål vedrørende søknad eller søknadskriterier, ta kontakt med daglig leder Eigersund Næring og Havn, Anne Vigdis Ellingsen på e-post eller telefon 911 17 477.

Trenger du hjelp med å registrere søknad kan du møte opp i Strandgaten 2 onsdag 28.april mellom 09:00 og 15:00 for å få hjelp.

Styret i Eigersund Næring og Havn vil behandle søknadene i styremøte 20.mai.

Foto: Arne Ove Østebrøt