Ved mekling møtes partene på et nøytralt sted hvor de gis mulighet til å løse saken med bistand fra en mekler. Mekling i konfliktråd er gratis og frivillig.

Meklernes oppgave er å legge til rette for dialog mellom partene. Dette gjøres i forsamtaler og i direkte møter. Konfliktrådene bruker både mekling og stormøte som metode.

Konfliktrådet er en legmannsordning der det ikke stilles formelle krav til utdanning eller praksis, men der det legges stor vekt på personlig egnethet. Konfliktrådet i Rør-Rogaland har over 40 meklere.

Meklerne oppnevnes for fire år og vi søker etter personer som har interesse for, og tid til vervet. Søkerne må være over 18 år, ha god vandel og mestre norsk godt både skriftlig og muntlig.

Konfliktrådet tilstreber en bredt sammensatt meklergruppe med hensyn til alder, kjønn og bakgrunn som avspeiler det lokalsamfunn der tjenesten tilbys. Personer med annen etnisk bakgrunn oppfordres spesielt til å søke.

Obligatorisk grunnopplæring (4+3 dager) vil bli gitt før oppnevning, samt regelmessig oppfølging, individuelt og sammen med de andre meklerne i konfliktrådet.

Utøvelse av vervet godtgjøres for tiden med kr. 195 pr. time og foregår stort sett på ettermiddags- og kveldstid.

Kontaktinformasjon

For nærmere informasjon ta kontakt på telefon 22 77 72 70, mobil 977 09 431 eller e-post til sor-rogaland@konfliktraadet.no.

Søknad sendes via konfliktraadet.no.

Søknadsfrist

29.09.2014