Eigersund kommune ved rådmannen fastsetter etter delegert fullmakt ”Planprogram for områderegulering med konsekvensutredning for havne- og næringsområde Kaupanes (planID 20150003) datert 28.05.2015. Det fastsatte planprogrammet er forpliktende og skal legges til grunn for utarbeidelse av detaljreguleringsplan med konsekvensutredning.

Lov

Områdets karakter og omfang utløser krav om konsekvensutredning i tråd med ’Forskrift om konsekvensutredninger’ etter pbl. av 27.06.2008, §4-1 og §12-9 jfr. §14-2. Planprogrammet fastsettes med hjemmel i plan- og bygningslovens §12-9 jfr. §14-2 og forskrift om konsekvensutredning § 7. Fastsetting av planprogram er ikke et enkeltvedtak med klageadgang etter forvaltningsloven.

Kontakt

Dersom en har spørsmål eller lignende kan en ta kontakt med plankontoret på 51 46 80 00 eller mobil 958 84 976.

Relaterte dokumenter

Planprogrammene med tilhørende dokumenter er lagt ut på plankontoret, Lerviksgården, Egersund samt her på kommunens nettsider. Dokumentene sendes ikke i papirversjon.