Egersund vindkraftverk vil bidra til å oppfylle regjeringens forpliktelser knyttet til EUs fornybardirektiv. Vindkraftverket vil også kunne medføre positive økonomiske virkninger for Eigersund kommunene. Sammen med de andre planlagte vindkraftverkene i området, vil de økonomiske ringvirkningene for regionen bli vesentlige, både i anleggs- og driftsfasen, sier Vassdrags- og energidirektør Per Sanderud.

Etter NVEs vurdering er de samlede fordeler ved anlegget større enn ulempene tiltaket medfører. NVE har lagt vekt på at det er gode vindforhold i planområdet.

Tiltaket kan medføre negative virkninger for hekkende og trekkende rovfugl i området, men vil etter NVEs vurdering ikke bidra til å svekke naturmangfoldet på sikt. Vi konstaterer også at tiltaket vil gi visuelle virkninger for bebyggelse, landskap, kulturminner og friluftsliv, men ikke av et slikt omfang at ulempene ved bygging overveier fordelene.

NVE har fastsatt en rekke vilkår til konsesjonen, som blant annet krav om dokumentasjon på nettkapasitet, utarbeidelse av miljø og transportplan, støyreduserende tiltak, for- og etterundersøkelser av trekkende rovfugl og tiltak knyttet til nedleggelse av anlegget.

Relatert lenke

  • NVE.no - Mer informasjon og alle dokumentene i saken