Det er avtalt leveranser med Kvia AS som totalentrepenør av nye Eigerøy skole med en kritisk tidsplan. Vår prosjektledelse har derfor fulgt opp tett med fokus på å sikre leveransene til avtalt tid, pris og kvalitet. Rådmannen har, basert på fakta i saken, konkludert med at kontrakten må avsluttes for å kunne levere i tråd med kontrakt og kommunestyrets vedtak.

Bakgrunnen for heving av kontrakten er et resultat av en lengre prosess og er begrunnet i flere alvorlige forhold som ikke har blitt rettet opp:

 • Forsinket fremdrift og mangelfulle fremdriftsplaner
 • Brudd på samordningsplikten
 • Mangelfull;
  • oppfylling av krav til, og alvorlige avvik på, helse-, sikkerhets- og miljøarbeid
  • prosjektering/medvirkning til kontroll og myndighetsavklaring
  • igangsettingstillatelse
  • byggeplassledelse

Eigersund kommune varslet overfor Entreprenørfirmaet Kvia AS heving av totalentreprisekontrakt den 5. september 2019. I varselet ble Kvia gitt frist til å rette en rekke forhold som samlet utgjør vesentlig mislighold av kontrakten. Til tross for at Kvia ble varslet om at heving ville skje dersom forholdene ikke ble rettet, har ikke Kvia lagt frem nødvendig dokumentasjon på at mislighold av kontrakten er rettet.

Fremdrift

Slik som fremdriften har vært frem til nå, ville den nye skolen mest sannsynlig uansett ha fått utsatt ferdigstillelse til skolestart 2021.

For kommunen er det viktig å sikre at Eigerøy skole blir bygget gjennom en sikker og forsvarlig byggeprosess. Videre at sluttresultatet blir et skolebygg som blir levert iht prosjekterte og dokumenterte spesifikasjoner.

Informasjonsmøte

På et møte i dag der politisk ledelse, medlemmer i formannskapet, partienes gruppeledere og utvalgslederne i planteknisk utvalg og levekårsutvalget var invitert, ble det gitt en utfyllende orientering om saken. På møtet møtte også kommunens advokat Sveinung Eliassen fra advokatfirmaet Borgersen, Eliassen & Sæther og advokat Kurt Elvevoll fra advokatfirmaet Hammervoll Pind som har ekspertise på kontraktsjuss og derfor har bistått kommunen under hele prosessen. Kommunen har også brukt firmaer som et ledd i ekstern kvalitetssikring underveis i byggeprosessen.

Vi vil sette i gang en ny anbudsprosess umiddelbart. Som en konsekvens av at kontrakten nå blir hevet, ser vi at skolestart ved Nye Eigerøy skole mest sannsynlig vil bli utsatt til skolestart 2021. I prosessen med anskaffelse av ny entreprenør og sikring av midlertidige løsninger vil behovet til skolens elever og ansatte stå i fokus.

På bakgrunn av spørsmål fra FAU, har rådmannen tidligere vært meget tydelig på at det ikke er aktuelt å la uteareal og inventar bli skadelidende som en følge av de merkostnadene både forsinkelser og heving av kontrakten vil medføre.

Elever og ansatte

For å sikre elever og ansatte et best mulig lærings- og arbeidsmiljø, vil det sammen med skolen, FAU og administrasjonen bli satt i verk ulike kompenserende tiltak. Det settes derfor ned en tverrfaglig arbeidsgruppe bestående av:

 •      Rektor Eigerøy skole
 •      Skolefaglig ansvarlig Kultur og oppvekst
 •      Leder FAU
 •      Tillitsvalgt
 •      Verneombud
 •      Økonomikonsulent Kultur og oppvekst
 •      Representant fra bygg- og eiendom (prosjekt Nye Eigerøy skole)

 
Denne arbeidsgruppen skal:

 • kartlegge mulige konsekvenser for elever og ansatte, samt leke- og uteområder og læringsmiljøet på skolen.
 • foreslå avbøtende tiltak som sikrer skolens behov, og i størst mulig grad minimaliserer uheldige konsekvenser av forsinkelsene. Foreslått tiltak skal, i den grad det er mulig, tallfestes.

Informasjonsmøter til skolen

På grunn av høstferie for skolene, vil det bli holdt ulike informasjonsmøter på Eigerøy skole mandag 14. oktober, med tillitsvalgte, verneombud, elevråd og ansatte. FAU vil få egen informasjon på møte kl 1900 tirsdag 14.oktober.

Det vil bli arrangert foreldremøte på Eigerøy skole tirsdag 15. oktober kl. 2000 i Gymsalen, der det vil bli gitt informasjon og anledning til å stille spørsmål.

***

Kontaktperson for media: Kommunikasjonssjef Leif E Broch, mobil 908 81 568