Saksdokumentene  til kontrollutvalgets møte torsdag 1. september  2011 er nå lagt ut på nettet. Møtet holdes i formannskapssalen i rådhuset med møtestart kl.08.00.

Du finner alle dokumentene her . Vær klar over at det er en meget stor fil som kan ta lang tid å laste ned. Dette er avhengig av din nettforbindelse.

 

Saksliste:

Sak nr.

Sakstittel

 

Videre til formannskapet:

023/11

Budsjett for kontrollutvalget 2012

 

Avgjøres av utvalget:

024/11

Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 1.6.2011

025/11

Evaluering av kontrollutvalgets arbeid 2007-2011

026/11

Tertialrapport Rogaland Revisjon pr. 31.7.2011

027/11

Rapport fra stedlig kontroll av skatteoppkreverfunksjonen i Eigersund kommune

028/11

Referatsaker til kontrollutvalgets møte 1.9.2011

029/11

Spørsmål/orienteringer i kontrollutvalgets møte 1.9.2011

 

 Kirsti BaardsenUtvalgsleder                          Ingrid Bergum  Utvalgsekretær

 

 

Administrative meldinger – Innkalling av varamedlemmer:

 

Vær oppmerksom på at den enkelte representant selv er ansvarlig for å følge med på eventuell inhabilitetsproblematikk i den enkelte sak. Den enkelte representant må selv kontrollere om det foreligger inhabilitet i noen saker og eventuelt varsle om dette til møtesekretæren. Dette uavhengig av om det har vært inhabilitet ved tidligere behandlinger av saken(e).

 

 

- Eventuelle forfall meldes til  politisk sekretariat på tlf. 51 46 80 25/24/45

- Følgende varamedlemmer innkalles, andre møter kun etter nærmere avtale:

               

Møtet er åpent for publikum og holdes i formannskapssalen der det er installert teleslynge. Enkelte saker kan imidlertid, helt eller delvis, være unntatt offentlighet på grunn av lovbestemt taushetsplikt. Dette vil i så fall fremgå av sakslisten. Publikum som ønsker å følge en sak må beregne å være tilstede fra møtets start, da saksrekkefølgen kan bli endret uten varsel.

 

Komplette saksdokumentene er utlagt i ekspedisjonen i Rådhusets 4 etasje, biblioteket og på kommunens internettsider www.eigersund.kommune.no/politisk.  Kopi av saksdokumentene kan fås ved henvendelse til Politisk sekretariat i rådhusets 4.