Årsaker til at de økonomiske rammene er stramme

 • Utvikling som har funnet sted over tid
 • Lønnsveksten er høyere enn kompensasjon
 • Økt pensjonsutgift – renter/avkastning/lønn/premieavvik
 • Endringer i inntektssystemet (-13 mill. kr)
 • Ressurskrevende tjenester – økt behov og økt pris
 • Økte utgifter ved barnevernet
 • Finansutgifter
 • Økte overføringer til private barnehager
 • Forventninger om økt tjenesteproduksjon
 • KOSTRA-tall viser vi ligger høyt på ulike tjenesteområder

Totalt sett gir dette et svært lite økonomisk handlingsrom

Økonomisk overskudd i økonomiplanperioden:

 • 2011: Mindreforbruk (overskudd) på 12.000 kr
 • 2012: Mindreforbruk (overskudd) på 13.000 kr
 • 2013: Mindreforbruk (overskudd) på 7.000 kr
 • 2014: Mindreforbruk (overskudd) på 97.000 kr
 • 2015: Mindreforbruk (overskudd) på 7.000 kr

Hovedtrekkene i rådmannens budsjettforslag:

 • Satsing på barn og unge
 • Ingen reduksjoner på skole/oppvekst
 • Økninger innenfor barnehager, barnevern og skoler
 • Positive endringer overfor Miljøavdelingen
 • Full lønnskompensasjon
 • Videreføring av økonomiske rammer
 • Endring i eiendomsskatten
 • Ingen ”ostehøvel”-kutt
 • Reduksjoner i driftstiltak
 • Omrokkeringer innenfor drift og investering

Noen endringer i driftstiltak:

 • Økte midler til Kontrollutvalget
 • Redusert bruk av fond (krevende prosess). Legge til rette for fremtidig økonomisk handlingsrom
 • 5,6 mill. kr i økt tilskudd private barnehager
 • 2,5 mill kr i tiltak funksjonshemmede barn
 • 2,3 mill. kr til barnevernet (vakt og tiltak)
 • Valgfag i ungdomsskolen
 • Samhandlingsreformen – 15,9 mill. kr
 • Drift av legevakt kveld og natt
 • Prisjusteringer innenfor Miljø og HO
 • Indeksregulering tilskudd lag/foreninger + Dalane Folkemuseum
 • Øke postene for mer reelt vedlikehold på vei (Miljøavd)
 • Endringer i pensjon/premieavvik
 • Lønnskompensasjon for alle avdelinger og enheter

Foreslåtte reduksjoner

 • I rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan (for Eigersund kommune) ligger følgende forslag til reduksjoner i driftsbudsjettet:
 • • Avvikling av tilskuddet til Dalanerådet/Næringssjefen i Dalane (delvis innarbeidet i 2012 og med full virkning fra 2013)
 • • Avvikling av tilskuddet til iPark Dalane (delvis innarbeidet i 2012 og med full virkning fra 2013)
 • • Avvikling av tilskuddet til Vinterlandbruksskolen.
 • • Avvikling av tilskuddet til Fyrlyssenteret.
 • • Økt tilskudd til Visit Dalane er ikke lagt inn.
 • • Bakkebø gård er avviklet høsten 2011.
 • • Tilskudd til Magma Geopark videreføres ikke i 2012 og utover (ref. egen sak).
 • • Vertskommunereduksjon.
 • • Midler til AFP-ordningen reduseres.
 • • Midler knyttet opp mot mottak av flyktninger reduseres. Dette henger sammen med at rådmannen foreslår at Eigersund kommune ikke tar imot flyktninger i 2012.

Helårsvirkning knyttet opp mot reduksjoner som er foretatt i 2011. En viser her spesielt til:

 •  Avviklingen av Helleland ungdomsskole (870.000 kr).
 •  Avvikling av Ungdsomskontakten (930.000 kr).
 •  Stillingsreduksjon og endringer ved Voksenopplæringen (595.000 kr).
 •  Stillingsreduksjon ved PP-tjenesten (330.000 kr).
 •  Stillingsreduksjon ved Sentraladministrasjon.
 •  Reduksjon politisk struktur (tidligere vedtatt i egen sak).
 • Reduksjon i sosialhjelpsutbetaling (1 million kroner).
 • Stenge ett bofellesskap på Lundeåne bo- og servicesenter.
 • Avvikling av tiltak ved Levekårsavdelingen HO (naturlig avgang).

Som informasjon så foretas det videre endringer i investeringsbudsjettet samtidig som det i økonomiplanen blir endringer knyttet opp mot eiendomsskatten.

Tidligere vedtak for 2012 – bunnfradraget knyttet mot eiendomsskatt tas ut
I møte 20.12.2010 fattet Kommunestyret (K-sak 085/10) vedtak at fra og med budsjettåret 2012 skulle bunnfradraget for boliger og fritidsboliger fjernes. Økt inntekt (7,4 millioner kroner) ble disponert i økonomiplanen – og er videreført av rådmannen. Dvs. så lå denne inntekten inne i budsjettgrunnlaget når rådmannen begynte med budsjettarbeidet i år.

Ved fjerning av bunnfradraget vil 1.618 boliger/fritidsboliger komme inn i ordningen. Dette er eiendommer som ikke betaler eiendomskatt i 2011. Rådmannen viser til at ett av de forhold som ble kritisert og tatt opp knyttet opp mot ny eiendomsskatt fra 2008 var nettopp at gitte boliger/fritidsboliger ikke betalte eiendomsskatt.

Nytt forslag til vedtak – økning i promillesatsen for næringslivsbygg fra og med 2012

I rådmannens forslag til økonomiplan for 2012 – 2015 foreslår rådmann at promillesatsen for næring/verk og bruk økes fra 6‰ til 7‰ (som utgjør en samlet økning på 1,75 millioner kroner i 2012). Denne økningen videreføres i perioden. Nytt forslag til vedtak – økning i promillesatsen for boliger/fritidsboliger fra og med 2013 For å balansere økonomien i 2013 foreslår rådmannen videre at promillesatsen for boliger/fritidsboliger (herunder eiendommer som kan omfattes av begrepene) økes fra 2‰ til 4‰ fra og med 2013. Dette fører til at inntekten knyttet opp mot eiendomsskatt økes med 11,5 millioner kroner.

Rådmann kommer frem mot budsjettet for 2013 til å vurdere alternative løsninger. Dette vil da omfatte eventuelle endringer i inntektssiden (skatt, rammetilskudd eller andre forhold) eller reduksjoner.

Informasjon om statsbudsjettet

 • Sektoren disponerer 374 mrd kr i 2012
 • En reell vekst fra 2005 til 2012 på 49 mrd.
 • Halvparten ”frie”, resten med ”bindinger”
 • Økte inntekter i 2012 – 5 mrd.kr.
 • Herav; frie inntekter – 3,75 mrd.kr.
 • Kompensasjon (deflator) 3,25% i 2012
 • Vekst for kommunene 4%, EK 3,6%
 • Endringer i inntektssystemet
 • Innføring av Samhandlingsreformen
 • Vertskommunetilskuddet endres ikke.
   

Dokumentene for rådmannens budsjettforslag finner du her.