Målrettet opptrening fra første dag og tidlig innsats fra Hverdagsrehabilitering og fysio- og ergoterapitjenesten skal øke sirkulasjonen i korttidsplassene og gjøre tilbudet mer tilgjengelig for flere.

Vi tilbyr også innleggelser i kommunalt øyeblikkelig hjelp tilbud (ØHD) for innbyggere i Eigersund kommune. Dette tilbudet er i stedet for innleggelse i sykehus, dersom pasienten kan få et like godt eller bedre tilbud i kommunen. Fastlege, legevaktslege eller lege i akuttmottak  ved SUS kan vurdere innleggelse i ØHD-tilbud.

Avdelingen har også 3 rom som er forbeholdt lindrende behandling. Lindrende behandling er aktiv behandling, pleie og omsorg for pasienter med sykdom som ikke kan leges og kort forventet levetid. Lindring av pasienten sine fysiske smerter og andre plagsomme symptom står sentralt, sammen med tiltak rettet mot psykiske, sosiale og åndelige/eksistensielle problem. Avdelingen har ukentlig tverrfaglig forum  der mål og tiltaksplan for alle som har behov for lindrende behandling gjennomgås.

Det er både enerom og dobbeltrom på avdelingen. De ansatte består av sykepleiere, spesialsykepleiere, hjelpepleiere, spesialhjelpepleiere, fagarbeidere, ergoterapeut og assistenter. Det er tilsynslege til stede i avdelingen hver virkedag. I tillegg kan ØHD- bakvaktslege og  legevaktslege kontaktes ved behov.

Avdelingen har et nært og godt samarbeid med Hverdagsrehabilitering, med hjemmesykepleien, med kreftkoordinator, mestringsenheten og de ulike avdelinger der det tilbys heldøgns omsorg. Det er fysioterapeut til stede ved avdelingen hver virkedag. Avdelingen har fokus på tverrfaglig rehabilitering, og på at den enkelte skal hjelpes til å være mest mulig aktiv i eget liv. Det holdes derfor ukentlig et tverrfaglig forum der mål og tiltaksplan for alle som har behov for tverrfaglig oppfølging gjennomgås.