I området ved Hellvik skole er det et felt med automatisk fredede kulturminner og det var ved sanering av en lekeplass at det for ca 1 ½ år siden (mars 2012), skjedde en svært beklagelig rutinesvikt som førte til at deler av et kulturminne ble skadet.

Den meget uheldige hendelsen oppsto i forbindelse med saneringen av lekeplassen da det ble utført noe planeringsarbeid rundt lekeplassen og en ble for sent oppmerksom på at en hadde planert noe inn i fortidsminnefeltet. Lekeplassen som skulle saneres ligger helt i nærheten av en gammel hustuft og det var jord-gulvlaget i hustuften som ble skadet. 

Arbeidet ble umiddelbart stanset da en ble klar over situasjonen og kommunen kontaktet rutinemessig fagfolk i Rogaland fylkeskommune som er fagmyndighet for slike saker. Dette for å informere om det inntrufne, samt for å få en vurdering og videre oppfølging av saken. 

I tråd med rutiner for slike hendelser ble saken politianmeldt og Eigersund kommune har nå fått et forelegg på kr. 150 000,- av politimesteren i Rogaland. Foretaksstraff brukes når et straffebud er overtrådt av noen som handler på vegne av et foretak (kommunen) og gjelder dermed ikke enkeltpersoner i kommunen, men Eigersund kommune som organisasjon.

Eigersund kommune har ikke hatt mulighet til å ta endelig stilling til forelegget på grunn av høstferien og ikke minst fordi grunnlagsmaterialet for forelegget ennå ikke er kjent for kommunen. Vi har i dag bedt Rogaland politikammer om innsyn i grunnlaget for forelegget og samtidig bedt om en utsettelse i saken slik at vi får en reell mulighet til å gjennomgå grunnlagsmaterialet i administrasjonen. Begge deler er innvilget av Rogaland politkammer og kommunen vil ta stilling til forelegget innen 18. oktober. Fristen var opprinnelig 13. oktober, 5 dager fra mottak av forelegget. 

Kommunen vil understreke at vi hele tiden har tatt hendelsen svært alvorlig og sterkt beklager det inntrufne. Videre at det straks etter at hendelsen fant sted, umiddelbart ble iverksatt en intern gjennomgang og innskjerping av kommunens rutiner slik at hendelser som dette ikke skal skje i fremtiden.
 

Om forminnet.
Forminneområdet, som blant annet omfatter den skadde hustuften, er registrert i forminneregisteret Askeladden med følgende opplysninger:

Lokalitets ID: 34256 - Kategori: Arkeologisk minne - Art: Gravfelt - Opprinnelig funksjon: Gravminne -  Vernestatus: Automatisk fredet – Datering: Jernalder – Registrerte funn: Gravrøys – Hustuft.

Feltet består av 4 rundrøyser og 1 hustuft.1. Rundrøys. Klart markert. Den er litt utgravet i midten. Det vokser trær rundt hele kanten. 5 m Ø for røysen går en steingard. D. 10 m, h. 1 m.4 m V for 1:2. Rundrøys. Lyngkledd. En del stein er kastet opp på berget like N for røysen. D. 4,5 m, h. 0,4 m.6 m V for 2:3. Rundrøys, klart markert. Mye stein er fjernet fra midten hvor en del boss har blitt brent. Røysen er gresskledd rundt kanten. D. 10 m h. 1,2 m.30 m NV for 3:4. Hustuft, orientert NØ-SV. Gresskledd med en del trær. NØ for tuften er det kastet opp en haug med stein. Veggene er bygget av til dels store steiner, br. ca 1 m, h. 0,2-0,6 m. L. 20 m, br. 6 m.2-3 m N for SV enden av 4:5. Rundrøys, nesten helt fjernet. En del steiner er synlige. D. 4,5 m, h. 0,35 m.

Om Askeladden: 
Askeladden er et forminneregister og inneholder det tidligere Forminneregisteret, Fredningsregisteret og Kirkeregisteret. Det er bla tilgjengelig over Internett gjennom www.kulturminnesok.no/


Kontaktperson i kommunen for hendelsen: 
Informasjonssjef Leif E Broch mobil 908 81 568 – 
leif.broch@eigersund.kommune.no