Kunngjøring - detaljregulering for parkeringsarealet (parkeringsplass) ved Trollpikken gnr. 40 bnr. 2

Det gjøres herved kjent med at kommunestyret i Eigersund kommune den 17.06.2024 har vedtatt KS053/24 - Detaljregulering for parkeringsarealet (parkeringsplass) ved Trollpikken gnr. 40 bnr. 2. Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven § 12-12, jf. § 12-11.

Vedtatt reguleringsplaner er straks bindende for alle arbeider og tiltak som krever dele-/eller byggetillatelse eller er byggemeldingspliktig. Eventuelle krav om krav om innløsning etter § 15-2 eller erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-3 må være framsatt skriftlig til Eigersund kommune senest 3 år etter denne kunngjøringen.  

Kommunestyrets vedtak kan påklages til Statsforvalteren i Rogaland innen 3 uker fra kunngjøring på kommunens nettside, jf. plan- og bygningslovens §§ 1-9 og 12-12, samt forvaltningslovens kap. VI. Eventuelle klager framsettes skriftlig og sendes Eigersund kommune, plankontoret, pb. 580, 4379 Egersund. eller til post@eigersund.kommune.no. Nærmere opplysninger om klageadgang kan fås ved henvendelse til Eigersund kommune, plankontoret, Lerviksgården, hvor også sakens dokumenter kan gjennomgås ved Veiledningstorget samt på kommunens hjemmeside under reguleringsplaner/kunngjøringer.

Dersom en har spørsmål eller lignende kan en ta kontakt med plankontoret ved plansjef Dag Kjetil Tonheim på 51 46 80 00 eller mobil 958 84 976.

Relaterte dokumenter
Plankart 054-24 Detaljregulering for parkeringsarealet (parkeringsplass) ved Trollpikken gnr. 40 bnr..pdf
Bestemmelser 054-24 Detaljregulering for parkeringsarealet (parkeringsplass) ved Trollpikken gnr. 40 bnr..pdf
Planbeskrivelse 054-24 Detaljregulering for parkeringsarealet (parkeringsplass) ved Trollpikken gnr. 40 bnr. 2.pdf
Saksutredning 054-24 Detaljregulering for parkeringsarealet (parkeringsplass) ved Trollpikken gnr. 40 bnr. 2.pdf
ROS analyse 054-24 Detaljregulering for parkeringsarealet (parkeringsplass) ved Trollpikken gnr.pdf