Kunngjøring - reguleringsendring av del av havne- og næringsområde Kaupanes gnr. 8 bnr. 22

Det gjøres herved kjent med at kommunestyret den 28.03.2022 i sak 018/22 har vedtatt forslag til reguleringsendring av del av havne- og næringsområde Kaupanes gnr. 8 bnr. 22 med tilhørende dokumenter.

Denne reguleringsendringen følger opp gjeldende reguleringsplan der hovedhensikten er å øke andelen industriareal og vesentlig redusere andelen til kontor, samt flytte samleveien med tilhørende gang- og sykkelvei mot vest. Planendringen medfører justering av atkomster og internveier med tilhørende fortau og annen veggrunn, justering av formålsgrenser samt endre arealbruken innenfor enkelte områder. Regulert høyspentlinje som allerede er tatt bort, tas ut av planen i sin helhet. Det er lagt opp til kryssing i plan av riksvegen i tråd med det som Statens vegvesen selv legger opp til ved Nyåskaien. Slik en vurderer det har man i planen funnet en hensiktsmessig avveining mellom fordeler og ulemper og der utbyggingen ivaretar hensynet til omgivelsene og nærmiljøet på en tilfredsstillende måte. Det er positivt at en fjerner funksjonen kontor og en viser til at dette er i tråd med kommuneplanen som legger opp til å lokalisere denne type funksjoner til sentrum for å bidra til aktivitet i sentrum. Området blir dermed et mere rendyrket havne- og industriområde og dette er helt i tråd med overordnede planer, herunder kommuneplan og regionalplan, som stiller krav til at publikumsrettede og besøks- og arbeidsplassintensive funksjoner skal lokaliseres i sentrum.

Vedtatt reguleringsplaner er straks bindende for alle arbeider og tiltak som krever dele-/eller byggetillatelse eller er byggemeldingspliktig. Eventuelle krav om krav om innløsning etter § 15-2 eller erstatning etter plan- og bygningslovens § 15-3 må være framsatt skriftlig til Eigersund kommune senest 3 år etter denne kunngjøringen.

Kommunestyrets vedtak kan påklages til Fylkesmannen i Rogaland innen 3 uker fra kunngjøring i Dalane Tidende, jf. plan- og bygningslovens §§ 1-9 og 12-12, samt forvaltningslovens kap. VI. Eventuelle klager framsettes skriftlig og sendes Eigersund kommune, plankontoret, pb. 580, 4379 Egersund. eller til post@eigersund.kommune.no .  Nærmere opplysninger om klageadgang kan fås ved henvendelse til Eigersund kommune, plankontoret, Lerviksgården, hvor også sakens dokumenter kan gjennomgås samt her på kommunens hjemmeside.

Kontakt

Dersom en har spørsmål eller lignende kan en ta kontakt med plankontoret på 51 46 80 00 eller mobil 958 84 976.

Relaterte dokumenter