Innledningsvis er dette en trist situasjon, ikke minst for de ansatte og andre som blir berørt av dette. Det er nok ikke bare Eigersund kommune dette berører.

Kommunen vil fremover ha to hovedfokus, der det ene er å få oversikt over hvilke konsekvenser oppbudsbegjæringen vil få for Eigersund kommune og for sluttføring av byggeprosjektet med uteområdene. Det andre er å sette i gang nødvendig arbeid for å få rettet opp registrerte feil og mangler, og dermed få sluttført skoleprosjektet. I tråd med det som er normalt for byggeprosjekter har kommunen holdt igjen midler til å rette opp avvik slik at vi har ikke nødvendigvis betalt for forhold som ikke er levert/har feil og mangler. Eventuell økonomiske konsekvenser for kommunen er dermed ikke avklart helt ennå. Vi ser ikke for oss at oppbudsbegjæringen vil får særlige konsekvenser for skolen, de ansatte og elevene.

Kvia Entreprenør AS hevder i Stavanger Aftenblad at de blir tvunget til å slå selskapet konkurs på bakgrunn av Eigersund kommunens økonomiske krav på 25,4 millioner kroner.

Kommunes holdning er at vi opplever at det faller på sin egen urimelighet å gi oss skylden for de valg Kvia Entreprenør AS tar. Vi kan naturlig nok ikke betale Kvia Entreprenør AS for kontraktsfestede forhold som ikke er levert. Dette er jo noe som er standard for alle byggeprosjekter, og når det gjelder det nevnte beløpet på 25,4 millioner er jo mesteparten dagmulktskrav som ikke er rettslig avklart ennå. 

Vi kan derfor ikke uten videre akseptere beløpet på 25,4 millioner når vi ikke vet hva som Kvia Entreprenør AS har lagt i det. Våre krav mot Kvia Entreprenør AS er som nevnt hovedsakelig dagmulktskrav, men disse er jo ikke avklart fordi de er tema for ankesaken i lagmannsretten. Tingretten tilkjente jo oss bla 6 millioner, men dette er som sagt anket. 

I prosessen med det endelige sluttoppgjøret som fortsatt ikke er ferdig, så er vårt utgangspunkt at det er en uenighet på under 10 millioner på hva som er levert i henhold til kontrakten eller ikke.

Vi har siden skolen var ferdig i april 2021 hatt mange runder med Kvia Entreprenør AS om sluttoppgjøret. Vårt utgangspunkt har hele tiden vært at vi forventer å få det vi har avtalt i kontrakten og det vi betaler for. I prosessen med sluttoppgjøret er vår oppfatning at vi har strukket oss langt for å kunne få til en løsning som begge parter kunne leve med. Vår oppfatning er nok også at vi har strukket oss betydelig lengre enn det som er vanlig i slike saker på grunn av den spesielle historikken i saken.