Ledsagerbeviset skal gi den funksjonshemmedes ledsager fri adgang til offentlig kultur- og fritidsarrangementer, som den funksjonshemmede ikke ville kunne delta i /nyttegjøre seg uten bistand. Ved bruk av offentlige transportmidler vil både den funksjonshemmede og ledsageren betale honnørbillett på reisen.

Målgruppe

Ordningen omfatter personer med funksjonshemming.

Saksgang / fremgangsmåte

Søker bostedskommune på fastsatt skjema om ledsagerbevis. Søknaden skal for å komme i betraktning, vedlegges et passfoto og legeerklæring for å få utstedt ledsagerbevis.

Kriterier og vilkår

Ordningen er for personer med funksjonshemming normalt av minst 2-3 års varighet.

Pris for tjenesten

Ledsagerbevis utstedes gratis.

Søknadsbehandling

Innlevert søknad blir behandlet av forvaltningsenheten.

Krav til vedlegg

Passfoto og Legeerklæring.

Kontaktinformasjon

Det er forvaltningsenheten som behandler alle søknader om ledsagerbevis

Klagemulighet

Vedtak om å innvilge eller avslå søknad om ledsagerbevis blir å anse som et enkeltvedtak. Dette vedtaket kan i henhold til Forvaltningslovens § 28, 2. ledd påklages til det kommunale klageorgan. Klage sendes til utstedt adresse

Gjeldende lov og regelverk

Ledsagerbevis er ikke en lovpålagt ordning, men er en frivillig ordning som Eigersund kommunene har valgt å innføre.

Relevante dokumenter