Søkere må som minimum tilby aktivitet på området i sommersesongen, men må gjerne ha en ambisjon om et tilbud ut over disse månedene.  Dersom området ønskes leid lengre enn to måneder, er søker selv pliktig til å innhente nødvendige tillatelser etter gjeldende regelverk. Pris settes i henhold til vedtatte leiepriser for offentlige uterom i Eigersund kommune, av sak 016/15 i Formannskapet. Eventuelle forutsetninger for leieforholdet, som hensynstaken til blinde/svaksynte, framkommelighet og sikkerhet, utarbeides i kontrakt.

Leietaker er ansvarlig for å etablere tilstrekkelig med mobile toaletter, og for å renholde disse samt hele det disponible området.

Eigersund kommune skal være delaktig i områdets møbleringsprosess, og kan, også innenfor leid areale, kreve at offentlig tilgjengelige bord og benker settes opp. Eigersund kommune vil da bidra med eget møblement. Området skal oppleves som allment tilgjengelig, og også kunne brukes i et ikke-kommersielt øyemed.

Leietaker må kunne framlegge en plan for hele/ store deler av området, og tilstrebe et visuelt uttrykk som er helhetlig og innbydende.

Ved individuelle vurderinger av hver enkelt søknad kan flere og/eller andre premisser for leieforholdet oppstå. Disse vil reguleres i kontrakt.

Følgende føringer legges til grunn for behandling av innkomne søknader om å leie Jernbanekaien:

  • Aktiviteter/initiativ rettet mot barn og unge prioriteres.
  • Aktiviteter/initiativ som ventes å skape aktivitet i sentrum prioriteres.
  • En helhetlig og visuelt imøtekommende plan for området vektlegges.

Pris settes i henhold til vedtatte leiepriser.

Søknad

Søknader sendes til post@eigersund.kommune.no. Søknadsfrist er 22. november 2021.

Kontakt

Eventuelle spørsmål eller henvendelser rettes til Bygg- og eiendomssjef Margit Åreskjold: margit.aareskjold@eigersund.kommune.no.