Jernbanekaien kan leies av flere aktører samtidig, og det skal tilstrebes fleksible og funksjonelle løsninger for utleier, leietakere og besøkende/brukere.

Leietaker er ansvarlig for å etablere tilstrekkelig med mobile toaletter, og for å renholde disse samt hele det disponible området etter gjeldende smittevernregler.

Eigersund kommune skal være delaktige i områdets møbleringsprosess, og kan, også innenfor leid areale, kreve at offentlig tilgjengelige bord og benker settes opp. Eigersund kommune vil da bidra med eget møblement. Denne bestemmelsen settes ut fra ønsket om at området skal oppleves som allment tilgjengelig.

Ved individuelle vurderinger av hver enkelt søknad kan flere og andre premisser for leieforholdet oppstå. Disse vil reguleres i kontrakt.

Føringer

Følgende føringer legges til grunn for behandling av innkomne søknader om å leie Jernbanekaien:

  • Aktiviteter og initiativ rettet mot barn og unge prioriteres
  • Aktiviteter og initiativ som ventes å skape aktivitet i sentrum prioriteres.

Opp til to måneders leie uten søknadsplikt

Jernbanekaien eller deler av Jernbanekaien kan leies, i utgangspunktet opp til to måneder I sommerperioden 2021, i henhold til plan- og bygningslovens fritak fra søknadsplikt i §4-2.

Dersom området ønskes leid for en lengre periode, er søker selv pliktig til å innhente nødvendig dispensasjon og tillatelse. Pris settes i henhold til vedtatte leiepriser for offentlige uterom Eigersund kommune, av sak 016/15 i Formannskapet. Eventuelle forutsetninger for leieforholdet, som hensynstaken til blinde og svaksynte, framkommelighet og sikkerhet, utarbeides i kontrakt.