Å sette disse lekeplassene i tilfredsstillende stand vil være svært kostnadskrevende, samtidig som det vil kreve store offentlige ressurser å holde dem i en vedvarende god stand i årene som kommer.

Med dette utgangspunkt ble det lagt frem en sak for politisk behandling i planteknisk utvalg. I denne saken ble det bl.a. vedtatt at:  

  1. Kommunen legger midlertidig ned (avvikler) 6 lekeplasser hvor teknisk utstyr og grøntstruktur har kollapset (kategori 1). Aktuelle lekeplassene er opplistet i vedlegg. Dette utføres i 2014 og 2015.
  2. Kommunen gjennomgår og fjerner lekeplassutstyr som ikke er i forskriftsmessig stand på 61 lekeplasser som er registrert med store avvik og mangler (kategori 2). Det samme gjelder for utstyr som har vesentlige avvik i forhold til fallunderlag og sikkerhetsavstander. Her vil ikke utstyr bli erstattet med nytt. Gjenstående utstyr skal være av en slik karakter at det krever minimalt ettersyn. Disse lekeplassene vil ikke få regelmessig drift. Dette arbeidet utføres i perioden 2015-2017.

Bortfall av utstyr pga. forskriftsmessig avvik kombinert med grøntanleggenes tilstand vil kunne føre til at 40-50 lekeplasser i kategori 2 blir midlertidig nedlagt, da de vil miste sine tiltenkte funksjoner. Administrasjonen avgjør hvilke lekeplasser som legges ned. Aktuelle lekeplasser i kategori 2 er opplistet i vedlegg.

Hvorfor legges lekeplassene ned?

Det er i dag et betydelig etterslep av utsatt vedlikehold på mange av de kommunale lekeplassene. For å få kontroll med denne situasjonen og for å kunne gi gode og trygge lekeplasstilbud i årene som kommer, må det tas et kraftig oppgjør med dagens situasjon.

I 1996 trådte det i kraft en ny forskrift om sikkerhet på lekeplasser og det ble på mange måter et tidsskille for lekeplassforvaltningen – både med hensyn til drift og opparbeidelse.

Det skal i utgangspunktet bare avvikles lekeplasser som er eldre en 20 år – og de fleste vil være en god del eldre enn dette. Dette er lekeplasser som ble anlagt i en tid da det var få tekniske krav til utstyr, sikkerhetsavstander og fallunderlag og som i dag har betydelig avvik.  De aller fleste lekeplasser som er anlagt etter 1996 vil bli satt i stand og opprettholdt.

Stort driftsetterslep har også resultert i at mange lekeplasser er overgrodd og skjemmende for nabolaget. Når kommunen fjerner utstyr på de gamle lekeplassene, vil samtidig den overvokste grøntstrukturen trimmes eller fjernes.

Kommunen legger kun ned eldre lekeplasser som har grunnleggende og alvorlige feil og mangler, slik at de ikke skal utgjør en sikkerhetsrisiko. Selv om noen av apparatene kan se ut til å være i grei stand, så er det foretatt en grundig vurdering som viser at de ikke holder de forskriftsmessige kravene (NS1176, NS1177). Dersom det skulle skje en ulykke i et slikt apparat, så vil kommunen stå ansvarlig for dette.

Å ruste disse lekeplassene opp slik at de tilfredsstiller dagens krav, vil være ensbetydende med å anlegge helt nye lekeplasser – noe som vil være svært kostnads- og ressurskrevende.

Hvilke lekeplasser avvikles og hvilke oppgraderes?

Det er foretatt en grundig gjennomgang av alle de kommunale lekeplassene og med bakgrunn i dette er lekeplassene gruppert i 4 kategorier etter teknisk tilstand og registrerte avvik: 

Kategori 1 (rød): lekeplasser med betydelige feil og mangler – skal midlertidig avvikles.

Kategori 2 (gul): lekeplasser med betydelige feil og mangler – flere av disse har så store avvik at de sannsynligvis vil bli avviklet.

Kategori 3 (grønn): lekeplasser med mindre feil og avvik – disse vil bli utbedret. Ansvar for sandlekeplassene kan søkes overtatt av velforeninger.

Kategori 4 (blå): større prioriterte lekeplasser som skal ha tett tilsyn og holdes god teknisk stand.

Det vil være en løpende vurdering av lekeplassene og hvilken kategori de skal tilhøre. Per 1. mars 2015 er listen over lekeplasser som er/skal avvikles slik: Lekeplasser - Prioritert liste nedleggelse.pdf

I 2015 vil drøyt 20 av de dårligste lekeplassene bli ryddet og avviklet. Disse har liten bruk og bærer tydelige preg av å være nedslitt. I 2016 må kommunen av tekniske årsaker også avvikle lekeplasser som i dag har en lekeplassfunksjon, men som har alvorlige og svært kostnadskrevende avvik. Vi forventer at dette vil vekke negative reaksjoner, men ber om forståelse for at dette må gjennomføres for å kunne gi et bedre lekeplasstilbud på sikt. Her finner du en oversikt over lekeplasser i kart.

På grunn av lav bemanning har ikke kommunen kapasitet til både å legge ned potensielt farlige lekeplasser og oppgradere nye. Avhengig av budsjett og bemanning er det et mål at en skal kunne søke kommunen om å oppruste nedlagte sandlekeplasser, men det forutsettes at det etableres velforeninger som påtar seg fremtidig driftsansvar. Kommunen vil fremover legge størst vekt på oppgradering og drift av mer komplekse kvartalslekeplasser og nærmiljøanlegg.

Hva skjer med de nedlagte lekeplassene?

Lekeplasser som avvikles vil beholde sin arealstatus som lekeplass/friområde i reguleringsplan og vil fortsatt kunne benyttes av nabolaget til lek og opphold. Disse arealene vil normalt ikke kunne omreguleres og tas i bruk til andre formål – ei heller selges.

Hvorvidt det på sikt kan bli aktuelt å sette opp nytt lekeplassutstyr, vil blant annet være avhengig av økonomi og bemanning. Et annet alternativ kan være at det stilles krav om opparbeidelse til utbyggere i området hvor det godkjennes boligfortetting.

Kan nabolag påta ansvar for lekeplass?

Ja, kommunen vil i løpet av 2015 legge opp til at velforeninger kan søke om å overta driftsansvar for eksisterende sandlekeplasser som er i lovlig teknisk stand, eller som enkelt kan settes i lovlig stand. Sandlekeplasser er de minste lekeplassene som inneholder få og enkle lekeapparater som for eksempel et dissestativ, vippedyr, sandkasse og sittegruppe.

Kommune kan ikke overlate driften av lekeplasser med alvorlige avvik til velforeninger på grunn av det juridiske ansvaret ved eventuelle personskader. Dette gjelder alle lekeplasser i kategori 1 og flere av lekeplassene i kategori 2.

Avhengig av fremtidige budsjett og den generelle lekeplassdekningen i boligområdene, vil det fortløpende bli vurdert i hvilken grad det skal åpnes for at velforeninger kan søke kommunen om å anlegge nye sandlekeplass på nedlagte lekeplassarealer, mot av velforeninger overtar driftsansvaret.

Det vil blant annet bli stilt krav om at velforeningen er registrert med eget organisasjonsnummer i enhetsregisteret og at det årlig leveres inn en skriftlig egenkontroll av lekeplass og utstyr.

Ordningen med at velforeninger kan søke om å overta driftsansvaret for sandlekeplasser vil fremlegges for politisk behandling i løpet av våren 2015.

Det vil legges ut mer informasjon om denne ordningen i løpet av våren.

Relaterte lenker og dokumenter