Av sakspapirene går det fram at de alternative løsningene er vurdert med bistand fra rådgivende ingeniørfirma og geolog.

Oversikt over tunnelforslag i Gyadalen

Etter fylkesrådmannen vurdering er det gode grunner for å forsøke å forlenge den opprinnelig planlagte rassikringstunnelen i Gyadalen. Rasfaren er ikke vurdert å være like stor der tunnelen i alternativ 3 er forlenget, men vurderes likevel å være reell.

Fylkesrådmannen anbefaler derfor at forslag til reguleringsplan justeres til å omfatte den lengste tunnelen som vist i alternativ 3. Videre tas det opp forhandlinger med berørte kommuner om et spleiselag for å dekke inn merkostnadene og en ber staten bidra i spleiselaget med et økt statlig tilskudd.

Etter den tragiske ulykken tidligere i år hvor en brøytesjåfør ble tatt av ras ba Samferdselsutvalget om å få framlagt saken om en lenger tunnel.