I 2008 ble det i kommunestyret (KS-002/08) vedtatt en lokal forskrift om utvidet båndtvang i Eigersund kommune. Denne bygger i stor grad på bestemmelser som var fastsatt i medhold av Bufeloven og i politivedtektene, men det ble i tillegg innført helårsbåndtvang i noen friluftslivsområder, badeplasser og turveier. Forskriften ble i stor grad et kompromiss mellom mange ulike interessegrupper som var høringsinstanser i prosessen. Forskriften finnes i sin helhet på hjemmesidene til www.lovdata.no under lokale forskrifter, Rogaland og Eigersund kommune.

I ettertid har Eigersund kommune mottatt kritikk fra enkelte hold om at forskriften oppleves for streng. Administrasjonen fikk i oppdrag å gjennomgå forskriften på ny og legge dette frem for en ny politisk behandling.

Den 10. juni 2014 var saken til behandling i Planteknisk utvalg (PTU-138/14) og det ble fattet følgende vedtak som nå sendes ut på høring:

Planteknisk utvalgs vedtak (138/14)

1. Det foreslås følgende endringer i de lokale båndtvangbestemmelsene:

- Paragraf 4, bestemmelser om helårsbåndtvang oppheves for følgende turveier og områder:

  • a 2 Vestlandske Hovedvei,
  • b 2 Gådå,
  • b 4 Skadbergsanden,
  • b 8 Badeplassen ved Gyarhavn,
  • b 9 badeplassen ved Lædrepollen
  • b 10 badeplassen ved Sandarnes.

I disse områdene gjelder hundelovens bestemmelser om båndtvang fra og med 1. april til og med 20. august og forskriftens bestemmelser om utvidet båndtvang i perioden fra og med 21. august til og med 31. oktober.

- Paragraf 4, bestemmelser om helårsbåndtvang oppheves for følgende områder:

  • b 6 To offentlige badeplasser ved Langevatnet,
  • b 7 Badeplassen ved Grautgramsen.

Disse badeplassene ligger i boligområder og vil være omfattet av forskriftens bestemmelser om helårsbåndtvang i boligområder, jf. § 2.

- Paragraf 4, bestemmelsen om helårsbåntvang i punkt a 5 endres fra: ” Turstien Rundevoll – Hestnes (ut Søragabet)”, til: ”Friluftslivsområdet Kiellandsskogen – Rundevoll – Hestnes.”

2. Administrasjonen sender endringsforslaget ut på høring til aktuelle lag og foreninger og med bakgrunn i innkomne høringssvar fremmes en ny sak om forskriftsendring for endelig behandling i kommunestyret.

3. Spørsmål om kostnader og realisering av et inngjerdet frislippområde for hund i Vannbassengan, jf. KS-vedtak 002/08 pkt 2 a, ses i sammenheng med sak om båndtvang i kommunen (ref. vedtak PTU-103/14).

Merknader til høring

Alle endringsforslagene er gjennomgått og vurdert i saksfremlegget (vedlagt) og det henvises til dette for ytterligere utdypning.

Eigersund kommune ber om at høringssvar sendes per e-post til post@eigersund.kommune.no, eller som ordinær brevpost til: Eigersund kommune, seksjon vei- og utemiljø, pb. 580, 4379 Egersund.

Høringsfristen er satt til 26. november 2014.

Relaterte dokumenter

Relaterte lenker