Kontaktinformasjon for melding nederst på siden.

Meldingsplikt

Før kunstig lys benyttes skal jegeren varsle kommune, jaktrettshaver og politi, og jegeren har bevisbyrden for at påskytingen er lovlig. Dersom varslingen i vesentlig grad vil forsinke ettersøket kan begrunnet melding om slik bruk av kunstig lys sendes samme instanser umiddelbart etter avsluttet søk. Denne meldeplikten krever at kommune, rettighetshavere og politi oppretter og gjør kjent en meldingsmottaker slik at de kan motta melding fra jegerne hele døgnet.

Ved bruk av motorbåt for å hente påskutt sjøfugl skal jegeren varsle kommune og politi så snart som mulig. Miljødirektoratet vil anta at det enkleste for jegerne er å sende en SMS eller e-post til oppgitt telefonnummer eller e-postadresse, derfor må slike opprettes og informeres om
før jakta starter. Politiet nås hele døgnet ved å kontakte vaktsentralene. Ikke benytte 112.

En melding om at kunstig lys vil bli benyttet bør som minimum inneholde opplysning om jaktområde og hvem jegeren er. Det samme gjelder for de som har benyttet motorbåt til henting av påskutt sjøfugl. Ellers bør det være opp til den enkelte mottaker å definere hvilke opplysninger de krever.

Når starter et ettersøk?

I forarbeidene til lovendringen heter det at; Med ettersøk menes søket som finner sted dersom man ikke finner det påskutte dyret gjennom den umiddelbare undersøkelsen av og rundt skuddstedet.

Etter at hjortevilt er påskutt vil det som oftest gi to resultater, dyret dør eller dyret blir skadeskutt. Er skuddet dødelig, dvs. skuddet har gått gjennom vitale organer som lunger, hjerte eller ryggraden, kan dyret falle om på skuddplassen eller det kan løpe ut.

Fluktavstanden for dyr som er dødelig såret varierer, men som hovedregel ligger de døde innenfor en gitt avstand. Avstanden kan variere fra noen få til et par hundre meter. Det å finne igjen dyr som er dødelig såret er ikke definert som ettersøk.

Dårlige skudd gir skadeskyting og skadeskutt vilt kan tilbakelegge store avstander før de blir gjenfunnet. I slike tilfeller vil dyret ikke ligge dødt innenfor den avstanden et dødelig vilt gjenfinnes og da snakker vi om ettersøk. Jegerne må først undersøke skuddplassen uten bruk av lys, med tanke på å finne indikasjon på om dyret er dødelig såret. Det må også letes langs fluktretningen med tanke på å finne dyret dødt. Når dette er gjennomført på en tilfredsstillende måte og dyret ikke lar seg finne innenfor den avstanden et dødelig såret dyr forventes å ligge, vil det være snakk om skadeskyting og et ettersøk kan starte.

Gi melding

Har jegeren konstatert at det påskutte dyret har beveget seg utover avstanden et dødelig skadd dyr forventes å tilbakelegge, skal det gis beskjed til politi, rettighetshaver og kommune om at ettersøk med bruk av lys starter. En enkel måte å gjøre dette på er å sende en SMS til et oppgitt mobilnummer. Når dette er gjort kan kunstig lys tas i bruk for å undersøke skuddplassen og likeså følge dyret.

Vanskelig å gi melding – manglende mobildekning

Den nye bestemmelsen gir også mulighet for at hvis det er vanskelig å gi melding og det vil forsinke ettersøket vesentlig, kan melding gis umiddelbart etter avsluttet søk. Det som kan vanskeliggjøre å gi melding er manglende mobildekning i det området jakten foregår.

Kontaktinformasjon

Eigersund kommune varsles på SMS eller e-post til Jone Omdal på mobilnummer 957 57 317. Politiet i Rogaland varsles til døgnvakt på nummer 02800. Dersom varsling av nevnte instanser ikke er mulig uten at ettersøket forsinkes vesentlig, kan man melde fra umiddelbart etter at søket er avsluttet.

Relaterte Lenker

Lovdata.no: Lov om jakt og fangst av vilt (viltloven)