I medhold av plan- og bygningslovens § 12-9 jfr. pbl § 14-2 og forskrift om konsekvensutredning § 7  og delegert myndighet fastsettes planprogram for detaljregulering med konsekvensutredning for massedeponi på gnr. 50 bnr. 1, 4 og 25 - Ytretjørn, Fotland, datert 16.01.2015.

Eigersund kommune har siden tidlig på 1990‐tallet hatt tillatelse til å deponere masser på Fotland. Masse stammer fra rehabiliteringsprosjekter i forbindelse med vann og avløps fornying av vann‐ og avløpsnettet. Det er inngått avtale med grunneier der Eigersund kommune tillates å fylle ut dalsøkket innenfor skytebanen. Da arealet det på 90‐tallet ble inngått avtale på begynner å nå sine ytre grenser, vil det være naturlig å søke utvidelse av massedeponiet. Dette planprogram tar for seg konsekvensutredning av fremtidig utnyttelse på eiendom 50/1, 50/25 og 50/4 på Fotland i Eigersund kommune. Planprogrammet legges til grunn for utarbeiding av reguleringsplan for området.

Planprogrammet redegjør for aktuelle tema og utredningstema som skal innarbeides i planbeskrivelse og/eller som egne rapporter. Rådmannen vurderer at planprogrammet ivaretar de krav som stilles til denne type utredninger og at den er i tråd med kravene i plan og bygningsloven. I medhold av plan- og bygningslovens § 12-9, og delegert myndighet fastsettes planprogram datert 16.01.2015 for detaljregulering med konsekvensutredning for massedeponi på gnr. 50 bnr. 1, 4 og 25 - Ytretjørn, Fotland, Eigersund kommune. Fastsetting av planprogram er ikke et enkeltvedtak med klageadgang etter forvaltningsloven.

Relaterte dokumenter

Kontakt

Planprogrammet med tilhørende dokumenter er lagt ut på plankontoret, Lerviksgården, Egersund samt her på kommunens hjemmeside.

Dersom en har spørsmål eller lignende kan en ta kontakt med plankontoret på 51 46 80 00 eller mobil 958 84 976.