Høring og offentlig ettersyn - detaljregulering for Ribelen masseuttak og deponi gnr. 16 bnr. 5 - Puntervoll  i Eigersund kommune

Planteknisk utvalg har i møte den 21.03.2017 i sak 050/17 vedtatt å legge forslag til detaljregulering for masseuttak og deponi på gnr. 16 bnr. 5 - Puntervoll i Eigersund ut til offentlig ettersyn med tilhørende dokumenter.

Forslaget til reguleringsplaner med bestemmelser og tilhørende dokumenter er lagt ut til offentlig ettersyn på plankontoret, Lerviksgården, Egersund samt på Hovedbiblioteket på Amfi i Egersund. Sakens dokumenter er lagt ut nederst og kan lastes ned. 

Høring

Høringsperiode er fra 02.juni til 28. juli 2017.

Uttalelser og merknader til planforslaget rettes til Eigersund kommune, Plankontoret, pb. 580, 4379 Egersund, innen 28. juli 2017. Dersom en har spørsmål eller lignende kan en ta kontakt med plankontoret på tlf. 51 46 80 00 eller mobil 958 84 976.

Relaterte dokumenter