Kommunal driftsstøtte for i fjor - 2010.
Det skulle være vel kjent at de private barnehagene er uenig i kommunens beregningsgrunnlag for kommunal driftsstøtte. Dette med bakgrunn i at de mener at de kommunale barnehagene driver for "effektivt" og at dette medfører at de får mindre kommunal driftsstøtten enn det de har krav på.

Kommunens vedtak om driftsstøtte for 2010 ble påklagd til Fylkesmannen i Rogaland av de private barnehagene. Ingen av disse klagene fikk medhold av Fylkesmannen som stadfestet kommunens vedtak den 16.11.2010.

I etterkant har Private Barnehagers Landsforbund engasjert seg i saken og ba Fylkesmannen om å vurdere saken på nytt da PBL mener at kommunen opererer med feil grunnlagsmateriale for beregningene.

Fylkesmannen har på nytt gått detaljert inn i saken og har i et skriv av 11.4.2011, og som vi ble kjent med i dag,  konkludert med at det ikke er grunnlag for å endre på tidligere vedtak og ta klagesaken opp til ny behandling.

Dette innebærer at kommunen nå har fått to vurderinger fra Fylkesmannen der konklusjonen er at kommunens grunnlagsmateriale ikke er feilaktig og at de private barnehagene dermed har fått den kommunale driftsstøtten de har krav på etter det regelverket som var gjeldende i 2010.

Fylkesmannens skriv av 11. april 2011 kan leses her i sin helhet.

 

Kommunal driftsstøtte for i år - 2011.
Denne saken må ikke blandes sammen med beregning av kommunal driftsstøtte for 2011 som nettopp har vært publisert på våre nettsider.

For beregning av kommunal støtte for 2011 er det et nytt regelverk og der kommunen først beregner en kommunal driftstøtte med utgangspunkt i budsjettene, og når regnskapene er ferdig godkjent foretas det en etterberegning. Med bakgrunn i innspill fra bla Raketten barnehage ble det allerede nå foretatt en foreløpig etterberegningen for 2011 og denne medfører at de private barnehagene i utgangspunktet vil få ca 56,4 millioner kroner i kommunal driftsstøtte for 2011.

Dersom det ikke hadde blitt foretatt en etterberegningen nå, men først i 2012 når regnskapene for 2011 er ferdige, ville de private barnehagene ha fått de ekstra 3,1 millioner kroner utbetalt da. For kommunen medfører denne etterbegningen dermed ingen økte utgifter - bare at pengene betales ut nå og ikke når regnskapene er ferdig.

Det vil uansett bli en ny etterberegning av kommunal driftsstøtte når regnskapene for året 2011 er ferdig og godkjent (mai 2012). Dette kan medføre at de private barnehagene vil motta mer driftsstøtte eller det motsatte. Det vil si at faktisk også kan vise at det har blitt utbetalt for mye kommunal driftsstøtte - som da må betales tilbake til kommunen. Dette er slik forskriften fra departementet krever.

Beregningene for 2011 viser for øvrig at de kommunale tilskuddene gjør at de private barnehagene får en vekst i tilskuddene på 4,1 - 8,8% i forhold til 2010.

 

Kommunens tallgrunnlag - de kostnadene kommunen har ved å drive egne barnehager.
Det de private barnehagene hevder er at kommunens grunnlagsmateriale er feil fordi kommunen driver barnehagene for "billig" og at de private barnehagene dermed skal ha krav på mer enn 56,4 millioner kroner for i år.

Kommunens vedtak vil i år som tidligere kunne bli påklagd til Fylkesmannen av de private barnehagene. Det vil dermed være Fylkesmannen som avgjør uenigheten mellom kommunen og de private barnehagene i år som i fjor.

Selv om beregningsmodellen er ny så vil grunnlagsmaterialet (kommunens drift av egne barnehager) være det samme for både 2010 og 2011. Kommunen mener at grunnlagsmaterialet er brukt riktig, noe Fylkesmannen nå har stadfestet i to omganger.

 

Kommunens generelle kostnader til administrasjon.
Det kan nevnes at i forbindelse med vurdering av politisk struktur ble det foretatt sammenligninger av kommunens generelle kostnader til administrasjon for årene 2003-2007 (KOSTRA-tall). I denne oversikten ble Eigersund kommune sammenlignet med kommunene Mandal, Vennesla, Hå, Klepp, Time, Kvinnherrad og Voss).

Oversikten viste at Eigersund brukte minst penger med 9 535 kroner pr. 1 000 innbygger til administrasjon mot 14  601 for Vennesla kommune som brukte mest.

  • Hå kommune brukte 14 398 kroner pr. 1 000 innbygger til administrasjon.
  • Voss kommune brukte 14 014 kroner kroner pr. 1 000 innbygger til administrasjon.
  • Kvinnherrad kommune brukte 13 435 kroner pr. 1 000 innbygger til administrasjon.
  • Mandal kommune brukte 13 191 kroner pr. 1 000 innbygger til administrasjon.
  • Time kommune brukte 11 794 kroner pr. 1 000 innbygger til administrasjon.
  • Klepp kommune brukte 11 062 kroner pr. 1 000 innbygger til administrasjon.
     

Selv om dette er tall fra 2007 og selvfølgelig ikke er direkte sammenlignbare for beregning av kommunal driftsstøtte til de private barnehagenene, så gjør det at rådmannen ikke er overrasket over at kommunen også driver effektivt når det gjelder kommunale barnehager.

 

Økt driftsstøtte til de private barnehagene.
Kommunen står selvsagt fritt til å øke driftsstøtten til de private barnehagene ut over det som er lovpålagt. En slik økt driftsstøtte ville uvergelig måtte medfører ytterligere driftsreduksjoner og/eller omprioriteringer i det kommunale tjenestetilbudet. Dette på lik linje med økt driftsstøtte til andre gode tiltak, utgangspunktet er at pengene må tas fra samme kommunekasse - og den er som kjent anstrengt for tiden.