Eigersund kommune har mottatt klager fra i alt 10 barnehager. Denne klagen gjelder 3 barnehager representert ved Private Barnehagers Landsforbund (PBL) - Jemhagen. Lykkeliten og Raketten barnehage. Kommunen har dels behandlet klagene under ett og dels besvart konkrete spørsmål som gjelder den enkelte barnehage. I forbindelsen med klagebehandlingen har kommunen oversendt dokumentasjon som barnehagene har etterspurt. Selv om fylkesmannen konkluderere med at forskriftens krav til dokumentasjon er oppfylt av kommunen, anbefaler fylkesmannen allikevel at kommunen besvarer noen spørsmål mer konkret.

Fylkesmannnen skal vurdere om Eigersund kommune har beregnet tilskuddene til barnehagene i samsvar med lov og forskrifter.

Fylkesmannen har konkludert med at kommunen har lagt ved den dokumentasjonen som kreves i.h.t. forskriften, noe som som igjen er avgjørende i forhold til de vedtatte tilskuddssatene og stadfester kommunens vedtak om kommunalt driftstilskudd for 2011. Vedtaket er endelig og medfører med andre ord at fylkesmannen ikke finner grunnlag for påstandene om at kommunens beregninger er feilaktige. Dette er for øvrig i tråd med vedtak for tidligere år der barnehagene heller ikke har fått medhold i at kommunen har beregnet for lite støtte til barnehagene.

Vedtaket fra fylkesmannen kan i sin helhet leses her.

Rådmann Ketil Helgevold sier seg fornøyd med at fylkesmannen også gir kommune medhold i de beregningene som er gjort etter den nye forskriften og håper at fylkesmannens avgjørelse kan bidra til at samarbeidsklimaet med de private barnehagene kan bli enda bedre. Kommunen ser det som uproblematisk og vil selvsagt ta fylkesmannens anbefaling om å gi de private barnehagene enda mer utfyllende informasjon.

Kommunal driftsstøtte på ca. 56,4 millioner for 2011

Kommunen har i en artikkel tidligere gjort rede for at det for beregning av kommunal støtte for 2011 er et nytt regelverk og der kommunen først beregner en kommunal driftstøtte med utgangspunkt i budsjettene, og når regnskapene er ferdig godkjent foretas det en etterberegning. De foreløpige beregningene medfører at de private barnehagene i utgangspunktet vil få ca 56,4 millioner kroner i kommunal driftsstøtte for 2011.

Beregningene blir gjort med bakgrunn i ny forskrift for likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikke-kommunale barnehager med rundskriv.

Det vil bli foretatt en ny etterberegning av kommunal driftsstøtte når regnskapene for året 2011 er ferdig og godkjent (mai 2012). Dette kan medføre at de private barnehagene vil motta mer driftsstøtte eller det motsatte. Det vil si at faktisk også kan vise at det har blitt utbetalt for mye kommunal driftsstøtte - som da må betales tilbake til kommunen. Dette er slik forskriften fra departementet krever.

Beregningene for 2011 viser for øvrig at de kommunale tilskuddene gjør at de private barnehagene får en vekst i tilskuddene på 4,1 - 8,8% i forhold til 2010.

Økt driftsstøtte til de private barnehagene?

Kommunen står selvsagt fritt til å øke driftsstøtten til de private barnehagene ut over det som er lovpålagt. En slik økt driftsstøtte ville uvergelig måtte medfører ytterligere driftsreduksjoner og/eller omprioriteringer i det kommunale tjenestetilbudet. Dette på lik linje med økt driftsstøtte til andre gode tiltak, utgangspunktet er at pengene må tas fra samme kommunekasse - og kommunes økonomi er som kjent anstrengt for tiden.
 

Tidligere artikler som gir mer utfyllende informasjon