Den økonomiske situasjonen for Eigersund kommune har blitt betydelig forverret og hvor en må forvente store økonomiske underskudd både for 2014 og kommende år. Igangsetting av driftsreduserende tiltak vil ta tid og vi har ikke store nok økonomiske fond for å dekke disse forhold. Foreløpig foreligger det ingen plan om hvordan det skal skapes økonomisk balanse i Eigersund kommune – verken for 2014 eller kommende år. Den økonomiske situasjonen krever en helt andre tiltak enn det som ligger innen i vedtatt økonomiplan. En viser til at det i vedtatt økonomiplan ligger innen kostnadsreduserende tiltak og økte inntekter som vanskelig kan realiseres og som derfor gir oss en ytterligere utfordring i forhold til de momenter som skisseres i denne sak.

Hvis en holder finansiering utenfor snakker vi om økte utgifter på 37,1 millioner kroner – og hvor omdisponeringer innenfor HO kommer i tillegg. Hvis ikke tiltak igangsettes vil dette føre til økte utgifter i 2015 på 41,5 millioner kroner. I tillegg kommer eventuelle leieutgifter knyttet opp mot Lagårdshallen (flerbrukshall).

Hovedmomentene i denne sak er den økonomiske situasjonen ved Kultur- og oppvekstavdelingen (KO). For 2014 foreligger det en prognose som viser at KO kan få et økonomisk merforbruk på 33,1 millioner kroner for 2014. 

Den tid det foretas omdisponeringen (på ca. 6 millioner kroner) innenfor Helse- og omsorgsavdelingen vises dette i detalj. Basert på prognoser for Teknisk avdeling går en også gjennom denne avdelingen i detalj – som kan få et merforbruk på over 4 millioner kroner (men hvor gitte forhold må innarbeides i eksisterende økonomisk ramme).

I denne sak legges det inn en samlet finansiering på 14.514.000 kroner. Dette skjer hovedsakelig med bruk av fondsmidler. Basert på dette har vi et udekket forventet merforbruk på 22,6 millioner kroner.

Hvis ikke Eigersund kommune klarer å dekke inn et forventet merforbruk iht forskrift vil dette føre til at vi blir overført til ROBEK-registeret (økt kontroll av Fylkesmann i Rogaland). Saken skal i utgangspunkt behandles i formannskapet 11.06.14 og i kommunestyret 16.06.14. Det er kommunestyret som fatter endelig vedtak.

Økonomirapporten finner du her. Den blir lagt ut sammen med øvrige saksdokumenter i morgen her under møtet.