Målet med prosjektet er å bidra med kunnskap om hva som hemmer og fremmer omstillingen av hjemmebaserte, kommunale tjenester i tråd med en partnerskapsmodell for hverdagsdagsrehabilitering.

Samarbeidspartnarar er Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) og Diakonhjemmet Høgskole AS.

- Med ei stadig eldre befolkning som lever stadig lenger med ulike lidingar, er det viktig å stimulere til innovasjon og nytenking i omsorgssektoren. Forskingsprosjektet til Eigersund og Karmøy kommune kan bidra med kunnskap som er viktig for vidareutviklinga av heimebaserte tenester, seier nestleder i Regionalt forskingsfond Vestlandet Janne Johnsen, fylkesordfører i Rogaland. Det er dette fondet som har tildelt midlene.

Prosjektets hovedmål og delmål:

Hovedmål for prosjektet er å bidra med kunnskap om hva som hemmer og fremmer kommunenes bestrebelser på å omstille hjemmebaserte tjenester i tråd med en partnerskapsmodell for hverdagsrehabilitering. Det er 4 delmål:

  • Delmål 1: Å fremskaffe kunnskap om hvordan omstillingene blir innordnet en etablert forvaltnings- og yrkesstruktur.
  • Delmål 2: Å fremskaffe kunnskap om hvilke arbeids- dokumentasjonsverktøy som kan få hverdagsrehabilitering til å fungere etter hensikten.
  • Delmål 3: Å fremskaffe kunnskap om hvordan aktører i sivilbefolkningen, næringsliv og ulike offentlige etater stiller seg til å samarbeide om at eldre med funksjonsnedsettelse kan holde fast i hverdagen.
  • Delmål 4: Å bidra til å heve kunnskapsnivået om helse- og omsorgstjenester i utdanningsinstitusjoner og kommuner.

Prosjektet går i perioden 2014 - 2017 og det planlegges tre vitenskapelige publikasjoner i fagfellevurderte tidsskrift:

  1. En om nye institusjonelle former og utfordringer for ansatt som følger med hverdagsrehabilitering (re-ablement services)
  2. En om medborgerskap (active citizenship) - i formelle organisasjoner (bedrifter og offentlige tjenester) og i sivilsektoren.
  3. En artikkel om å måle effekter av hverdagsrehabilitering I tillegg vil vi utarbeide en rapport som oppsummerer og diskuterer de viktigste erfaringene og forskningsfunnene fra prosjektet. Prosjektet vil også bidra til formidling av kunnskapen gjennom en sluttkonferanse. Det vil bli utarbeidet en opplæringspakke som kommunene kan benytte i opplæring. Forøvrig vil kunnskapen presenteres i muntlig form for myndigheter og fagfolk og forskere som er interessert.

For meir informasjon om prosjektet, kontakt Nina Steinsholt, kommunalsjef helse og omsorg i Eigersund kommune, på tlf. 51 46 80 79.