Voksenopplæringssenteret i Spinnerigaten i sentrum er ett av 20 senter i Norge som er med på denne forsøksordningen. Tilskuddet som skal brukes frem til 2020 kan brukes til frikjøp av lærere og prosjektleder, samt innkjøp av læremidler.

Målet er å se om veien til arbeid, eller arbeidsrettet utdannelse, kan bli kortere med å ta i bruk nye, fleksible, modulstrukturerte læreplaner. Modulene er delt inn i nivå, hvor elevene blir plassert inn på sitt nivå i hvert fag. En kan da lære grunnleggende norsk, samtidig som en kan jobbe med matematikk, naturfag, engelsk eller samfunnsfag, på høyere nivå, om en har bakgrunnskunnskap til det. Noen har kanskje bare behov for å ta enkelte fag. I forsøket låser en ikke elevene til en klasse i samtlige fag.

Kompetanse Norge

Kompetanse Norge er en etat underlagt Kunnskapsdepartementet, og har i oppdrag å bidra til økt deltakelse i arbeids- og samfunnsliv. Et av verktøyene for å nå dette målet er fordelingen av driftstilskudd til studieforbund, nettskoler og andre organisasjoner.

Veien videre

Av voksenopplæringssenterets 12 klasser vil sju inngå i forsøksprosjektet som også involverer 12 av de totalt 21 ansatte. Frem til 2020 vil disse få fritak fra introduksjonsloven og opplæringsloven for å gi større fleksibilitet, men Kompetanse Norge vil hele veien følge opp og bidra med egen veileder. Start blir i neste uke med oppstartsmøte på Lysaker sammen med de andre undervisningsinstitusjonene som deltar.

Elever ved Eigersund voksenopplæringssenterEndelig mål

Hovedmålet er å få elevene raskere ut i arbeid. Elever som i dag vet at de ønsker å bli rørlegger eller tømrer blir demotivert av og først måtte gå igjennom analyser av tegneserier og annet i norskfaget, før de kan begynne å jobbe mot et vitnemål. Med denne forsøksordningen ønsker en å finne ut om modulstrukturerte læreplaner er mer hensiktsmessig og gir mer fleksibilitet og arbeidsrettet opplæring. Ønsket er at veien til en fast lønnet jobb skal bli kortere.