Den gjelder fra og med mandag 13.12.2021 og frem til og med søndag 9. januar 2022. Forskriften hjemler bla innføring av trafikklysmodellen for skoler og barnehager i Eigerund kommune, samt pålegger også personer under 18 år karanteneplikt. Kommuneoverlegen vil også gjøre et enkeltvedtak om å innføre gult nivå i skoler og barnehager med hjemmel i forskriften og smittevernloven § 4.1b.

Forskriften vil nå bli kunngjort på Lovdata under lokale forskrifter for Eigersund kommune.

Midlertidig forskrift om smitteverntiltak, Eigersund kommune, Rogaland

Hjemmel: Fastsatt av ordføreren i Eigersund kommune 11. desember 2021 med hjemmel i lov 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer § 4-1, i henhold til delegert fullmakt fra Eigersund kommunestyre av 22. mars 2021.

§ 1.Formål
Formålet med forskriften er å hindre eller begrense spredning av SARS‐CoV‐2 i en periode med økende smittetall.

§ 2.Virkeområde
Forskriften gjelder i Eigersund kommune.

§ 3. Karanteneplikt for husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære
Husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære, som har hatt nærkontakt med en person som er bekreftet smittet av SARS‐CoV‐2 mindre enn 48 timer før den smittede fikk de første symptomer på smitte, eller fra prøvetidspunktet dersom personen ikke utviklet symptomer, skal i smittekarantene.

Kravet til karantene gjelder også for personer under 18 år.

Karanteneplikten gjelder i 7 døgn etter siste positivt tilfelle i husstanden.

Karantene avsluttes med en bekreftet negativ selvtest.

§ 4.Unntak for karanteneplikt
Det gis unntak for karanteneplikt for følgende:
a. Der arbeidsgiver i henhold til DSBs retningslinjer definerer den ansatte til å ha samfunnskritisk funksjon, kan kommuneoverlegen beslutte at personer unntas karanteneplikt
i arbeidstiden, men ikke på fritiden. Et slikt karantenefritak skal praktiseres strengt og skal ledsages av forsterkede smitteverntiltak (munnbind og daglig testing med hurtigtest eller
PCR).
b. Personer som har fått 3. dose av koronavaksinen og det har gått mer enn 1 uke.
c. Personer med gjennomgått covid‐19 siste 3 måneder.
d. Personer der kommuneoverlegen etter en smittevernfaglig vurdering ser at behovet for karantene kan fravikes.

§ 5.Trafikklysmodellen
Trafikklysmodellen innføres for alle skoler og barnehager.

§ 6. Ansvar
Eigersund kommune påtar seg ikke økonomisk ansvar som følge av pålagte tiltak.

§ 7. Straff
Overtredelse av denne forskriftens § 3 eller vedtak gitt med hjemmel i forskriften straffes i henhold til lov om vern mot smittsomme sykdommer § 8‐1, men med strafferamme som i
covid‐19‐forskriften § 24.

§ 8. Ikrafttredelse, varighet og oppheving av andre forskrifter
Forskriften trer i kraft 12. desember 2021 kl. 00.00, og gjelder til og med til 9. januar. 2022 kl 24:00

Hvis smittesituasjonen tilsier det, kan kommuneoverlegen endre nivå i trafikklysmodellen, eller oppheve hele eller deler av forskriften.
---

Presisering medelever/klasse (13.12.2021):

Vi har fått spørsmål om medelever kommer inn under begrepet "tilsvarende nære" jf. § 3 og karanteneplikt, og det gjør de ikke. Karantenebestemmelsene gjelder husstand og f.eks kjærester/personer som har egen tilknytning til en husstand. I hvert enkelt smittetilfelle vil smittesporingsteamet vårt gi detaljerte karanteneretningslinjer til alle dem det gjelder. Pr. 12.12.2021 er dette en betydelig innstramming av karantenebestemmelsene da det i de nasjonale retningslinjene ikke er karantene for personer under 18 år.
 

Begrunnelse

Det er ut ifra en samlet smittevernmessig vurdering at kommuneoverlegen vurderer det som nødvendig å forebygge en allmennfarlig smittsom sykdom eller for å motvirke at den blir overført, at kommunen vedtar en midlertidig forskrift og innfører trafikklysmodellen for skoler og barnehager i kommunen, og der status fra og med mandag 13.12.2021 settes til gult nivå og frem til og med søndag 9. januar 2022. 

Forholdet til nasjonale retningslinjer

Vi ser at nasjonale retningslinjer tidvis endres og med tanke på spredningen av omikron‐varianten, så må det påregnes at det også i tiden fremover vil komme fortløpende endringer.

Kommunen kan etter en smittevernfaglig vurdering innføre strengere retningslinjer lokalt, men det er ikke anledning til å innføre mindre strenge retningslinjer enn det som er gjeldende nasjonalt.

Eigersund kommune, vil som alle andre, alltid måtte forholde seg til nasjonale retningslinjer om de er strengere enn de lokale retningslinjer. Dette innebærer at dersom det blir innført strengere nasjonale retningslinjer enn vår lokale forskrift, vil de nasjonale retningslinjene være gjeldende også her i Eigersund kommune, og vi må vurdere om hele eller deler av forskriften skal oppheves.

Konsekvenser av innføring av gult nivå for skoler og barnehager

Åpningstidene for barnehager reduseres til 8 timer pr. dag, men det gis mulighet for personer i samfunnskritiske funksjoner og foreldre til sårbare barn og unge å få tilpassede løsninger.

Dersom smittetrykket endrer seg slik at det ut ifra en smittevernmessig vurdering, ikke lengre anses å være nødvendig med gult nivå, vil nivået bli endret til grønt nivå av kommuneoverlegen. Dette vil bli vurdert fortløpende gjennom hele perioden.

SFO har ikke begrenset sine åpningstider.

Aktuelle filer: