Mindre reguleringsendring for næringsområde for kontor og lager KL36 19860008 - Elgjebakken - Sjukehusveien m.m (11-8)

Rådmannen har etter delegert myndighet vedtatt følgende i sak 003/19:

«Det vedtas en reguleringsendring etter forenklet behandling i planid 19860008-01 reguleringsplan for Elgjebakken - Sjukehusveien m.m (11-8) som medfører følgende endringer:

  1. Justering av Kvidafjellveien jfr. plankart datert 11.02.2019
  2. Endring av bestemmelse om brukstillatelse (endring i bestemmelse § 4.1): "Fortau langs Kvidafjellveien på strekningen fra Elganeveien til Sjukehusveien skal være ferdigopparbeidet i samsvar med reguleringsplankartet og etter planer godkjent av Eigersund kommune før det kan gis midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest for mer en halvparten av arealet i nytt bygg.»
  3. Endring av bestemmelse om parken (endring i bestemmelse § 4.5.1) i form av tillegg; «Parken tillates benyttet som midlertidig riggplass. Den skal være ferdig opparbeidet senest 3 måneder etter at næringsbygget er ferdigstilt og brukstillatelse gitt. Parkområdet tillates islagt til skøyting og andre vinteraktiviteter.»

Vedtaket er fattet på delegert fullmakt fra Planteknisk utvalg og med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 12-12 og 12-14»

Vedtaket kan i henholdt til pbl § 1-9 i PBL jfr. forvaltningsloven kap. VI, påklages til Fylkesmannen i Rogaland innen 3 uker fra den dagen da det ble lagt ut på kommunens nettside. Eventuelle klager må fremsettes skriftlig og sendes til Eigersund kommune, postboks 580, 4379 Egersund. Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må fremsettes innen 3 – tre – år fra denne offentlige kunngjøringen av vedtaket, jf. pbl § 34-2. Eventuelle krav må fremsettes skriftlig til Eigersund kommune.

Nærmere opplysninger om klageadgang kan fås ved henvendelse til plankontoret 2 etg. Lerviksgården, hvor også saken dokumenter kan gjennomgås.