Rådmannen har etter delegert fullmakt vedtatt  følgende i RD 006/18:

Det blir vedtatt en mindre reguleringsendring i tilknytning til 20090010 - Fritidsboliger m.n G/Bnr 50/13,14 Fotland (10-15) som medfører at det foretas justering av bestemmelsene endres til:

  1. §2.1 annet avsnitt endres etter «Fritidsboligene skal ha fasader av tre og oppføres med..» til  «..pulttak og mulighet for hems.» De tre siste setningene i samme avsnitt tas ut.
  2. I siste setning i §2.1tas ut «..og dominerende trapper»
  3. Første setning i §2.3 endres til «Hver hytte kan ha et bebygd areal på inntil 90 m2 BYA, inkl. boder m.m., men ekskl. parkeringsplasser.»
  4. Siste setning i §2.3 endres til«Maks mønehøyde på 5,5 m målt fra ferdig gulv i 1 etg.»

Vedtaket er fattet med hjemmel i §12-12 i PBL.

Vedtaket kan i henholdt til pbl § 1-9 i PBL jfr. forvaltningsloven kap. VI, påklages til Fylkesmannen i Rogaland innen 3 uker fra den dagen da det ble lagt ut på kommunens nettside. Eventuelle klager må fremsettes skriftlig og sendes til Eigersund kommune, postboks 580, 4379 Egersund. Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må fremsettes innen 3 – tre – år fra denne offentlige kunngjøringen av vedtaket, jf. pbl § 34-2. Eventuelle krav må fremsettes skriftlig til Eigersund kommune.

Nærmere opplysninger om klageadgang kan fås ved henvendelse til plankontoret 2 etg. Lerviksgården, hvor også saken dokumenter kan gjennomgås.

Relaterte dokumenter