Kunngjøring av mindre reguleringsendring for Langholmen, gnr. 47 bnr. 26 mfl.

Rådmannen har på delegert myndighet den 12.04.19, sak 004/19, vedtatt mindre reguleringsendring for detaljreguleringsplan for Langholmen. Endringen gjelder at vestre byggegrense på bygg A til D er dreid 10 m mot vest i sørvestre hjørne med utgangspunkt i nordvestre hjørne av bygningene. Endringen er vist på plankart datert den 14.03.19.

Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 12-12 og 12-14.

Relaterte dokumenter

Påklages

Vedtaket kan i henholdt til pbl § 1-9 i pbl. jfr. forvaltningsloven kap. VI, påklages til Fylkesmannen i Rogaland innen 3 uker fra den dagen da det ble lagt ut på kommunens nettside. Eventuelle klager må fremsettes skriftlig og sendes til Eigersund kommune, postboks 580, 4379 Egersund. Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må fremsettes innen 3 – tre – år fra denne offentlige kunngjøringen av vedtaket, jfr. pbl § 34-2. Eventuelle krav må fremsettes skriftlig til Eigersund kommune. Nærmere opplysninger om klageadgang kan fås ved henvendelse til plankontoret 2 et. Lerviksgården, hvor også saken dokumenter kan gjennomgås.