Kunngjøring - mindre reguleringsendring - inntegning av tomtegrense - Leidlandshagen, område K1

Det er søkt om mindre endring av reguleringsplan for Leidlandshagen K3, i samsvar med Plan- og bygningsloven § 12-14. Rådmannen anbefaler at det vedtas en mindre reguleringsendring som medfører at en tegner inn eiendomsgrenser i plankartet i tråd med søknaden.

Rådmannens vedtak

Rådmannen har etter delegert fullmakt vedtatt  følgende i RD 006/19: Det vedtas en mindre reguleringsendring i plan 20090008-02-01 Leidlandshagen K3 som medfører at tomtegrenser vises i plankartet for feltene BKS1, BKS2 og BKS3.

Vedtaket er fattet på delegert fullmakt fra Planteknisk utvalg og med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 12-12 og 12-14.

Klage eller krav

Vedtaket kan i henholdt til pbl § 1-9 i PBL jfr. forvaltningsloven kap. VI, påklages til Fylkesmannen i Rogaland innen 3 uker fra den dagen da det ble lagt ut på kommunens nettside. Eventuelle klager må fremsettes skriftlig og sendes til Eigersund kommune, postboks 580, 4379 Egersund. Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må fremsettes innen 3 – tre – år fra denne offentlige kunngjøringen av vedtaket, jf. pbl § 34-2. Eventuelle krav må fremsettes skriftlig til Eigersund kommune.

Kontakt

Nærmere opplysninger om klageadgang kan fås ved henvendelse til plankontoret 2 etg. Lerviksgården, hvor også saken dokumenter kan gjennomgås.

Relaterte dokumenter