Mindre reguleringsendring gnr. 47 bnr. 518 - Sjukehusveien 43 – justering av bestemmelser

Rådmannens vedtak 13.07.2015

Det blir vedtatt en mindre reguleringsendring i tilknytning til reguleringsplan for Sjukehusveien - Lagårdsveien (11-1) 19660002-02 som medfører at en foretar en justering av §§4.1.2 og 4.1.3:

§4.2.1 Høyder og utnyttelse

  • Skjerping av kravet til mønehøyde fra k34,00 til henholdsvis k32,8 for bolig B og til k33,3 for bolig A.
  • Endring av kravet til gesimshøyde til: « Maksimalt tillatte gesimshøyde er 6,3 m målt fra gjennomsnitt planert terreng.

§4.1.3 Garasje

  • Tilføyelse for BK3; «Garasjer kan oppføres 1 meter fra regulert veikant av Sjukehusveien dersom garasje ligger vinkelrett på veikant og med åpning bort fra veien.»

Vedtaket er fattet med hjemmel i §12-12 i PBL.

Vedtaket kan i henholdt til pbl § 1-9 i PBL jfr. forvaltningsloven kap. VI, påklages til Fylkesmannen i Rogaland innen 3 uker fra den dagen da det ble lagt ut på kommunens nettside. Eventuelle klager må fremsettes skriftlig og sendes til Eigersund kommune, postboks 580, 4379 Egersund. Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må fremsettes innen 3 – tre – år fra denne offentlige kunngjøringen av vedtaket, jf. pbl § 34-2. Eventuelle krav må fremsettes skriftlig til Eigersund kommune. Nærmere opplysninger om klageadgang kan fås ved henvendelse til plankontoret 2 etg. Lerviksgården, hvor også saken dokumenter kan gjennomgås samt på kommunens hjemmeside.

Relaterte dokumenter